Je bent hier:

De organisatie van de zorg is in Nederland in verschillende wetten vastgelegd. Uitgebreide informatie over het Nederlandse zorgstelsel is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Zorgverzekeringswet (Zwv)

Vrijwel alle Nederlanders hebben een ziektekostenverzekering afgesloten. Een beperkt deel van de Nederlandse bevolking heeft dit vanwege overwegende principiële bezwaren niet gaan. Een ziektekostenverzekering bestaat uit een basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering. De zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering is wettelijk vastgelegd en kan jaarlijks aangepast worden. Bij de basisverzekering is sprake van een eigen risico. Dit eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. Elke ziektekostenverzekeraar geeft op de eigen website inzicht in het vergoedingenpakket van de ziektekostenverzekering.

Afhankelijke van het inkomen kan vanaf de leeftijd van 18 jaar zorgtoeslag worden aangevraagd. Informatie hierover is de vinden op de website van de belastingdienst.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) in de nabije omgeving nodig hebben vanwege bijv. chronische ziekte of ernstige geestelijke en/of lichamelijke beperkingen of aandoeningen. Als min of meer 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is, dan wordt de zorg vergoed vanuit de Wlz.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) een indicatie afgeven. Als de indicatie is afgegeven kan de zorg door een zorgaanbieder gegeven worden in een instelling of thuis. Het is ook mogelijk dat de zorg door de zorgvragen zelf georganiseerd wordt met een een persoonsgebonden budget (pgb). Op de website van CIZ is meer informatie over de indicatiestelling voor Wlz te vinden.

Afhankelijk van het inkomen wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de zorg die nodig is. Deze eigen bedraagt wordt geïnd door het CAK (Centraal administratiekantoor). Op de website van het CAK staat een rekenprogramma om de eigen bijdrage te bepalen.

Jeugdwet

In de Jeugdwet staat dat de burgerlijke gemeente in de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen voorziet. In alle zorg voor kinderen en jeugdigen die niet onder de Zvw of Wlz valt, dient de gemeente te voorzien. Elke gemeente heeft in haar Jeugdplan haar beleid geformuleerd. Dit kan per gemeente verschillen. Bij elke gemeente kan worden nagevraagd wat het beleid van de gemeente voor jeugdhulp is.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo geeft burgerlijke gemeenten de opdracht om alle burgers zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Gemeenten zijn verplicht om burgers die hierin problemen ondervinden te ondersteunen. Dit kan bijv. door het inzetten van huishoudelijke hulp of een aanpassing aan de woning. Elke gemeenten heeft het eigen beleid  voor maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Dit kan per gemeente verschillen. Informatie over het gemeentelijk beleid kan bij elke gemeente worden opgevraagd.

Afhankelijk van het inkomen wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de zorg die nodig is. Deze eigen bedraagt wordt geïnd door het CAK (Centraal administratiekantoor). Op de website van het CAK staat een rekenprogramma om de eigen bijdrage te bepalen.

shutterstock_660679174
shutterstock_510983926

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T   0348-489915
E   dmz@cbgg.nl
W   www.deputaatschapdmz.nl