Je bent hier:

Diaconaat is de dienst van de christelijke barmhartigheid. De christelijke gemeente vult deze barmhartigheid in door zorgend en dienend bezig te zijn en om te gaan met hen, die hulp en zorg nodig hebben. Het is een opdracht die door de Koning van de Kerk aan Zijn kerk hier op aarde is gegeven.

Bijbelse opdracht

Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament wordt de zorg voor onze naasten in nood en verdriet benadrukt. In ‘Wat zegt de Bijbel over het diaconaat‘ vindt u hierover meer informatie. In dit document worden ook Schriftgedeelten genoemd is passen bij bepaalde levensomstandigheden. In het pastorale werk kunnen deze gedeelten uit de Bijbel gebruikt worden.

Het diaconaat en de praktijk

Het invullen van het ambt van diaken krijgt gestalte in de praktijk van alle dag. Daar worden de mensen ontmoet die in nood en verdriet door het leven gaan In  ‘Het diaconaat in de praktijk’ wordt ingegaan op concrete zaken waarmee diakenen te maken hebben. In dit document wordt verwezen naar andere documenten die dieper ingaan op bepaalde aspecten van het diakenambt.

Het diaconaat en financiën

Bij de diaconie berust het verzamelen, beheren en uitdelen de geldelijke middelen van de kerkelijke gemeente, in het bijzonder voor wat betreft de diaconale middelen. De geldelijk middelen worden via collecten en giften ontvangen. In  ‘Diaconie en financiën’ wordt dit thema verder uitgewerkt. In dit document wordt verwezen naar een ‘Handreiking schuldhulpverlening’, een aspect waarmee diakenen regelmatig te maken hebben.

Het diaconaat en specifieke groepen in de gemeente

In het verrichten van het ambtelijk werk hebben diakenen vaak te maken met individuele situaties. Toch zijn er ook specifieke groepen te benoemen, die de aandacht van diakenen behoren te hebben. In ‘Het diaconaat en specifieke groepen in de gemeente’ wordt hierop verder ingegaan.

Diakenen en bezoeken in de gemeenten

Door diakenen worden regelmatig bezoeken afgelegd bij de (doop)leden van de gemeenten. Vanuit het eigen ambt zijn dit vaak diaconale bezoeken. In onze gemeenten gaan diakenen ook vaak mee op huisbezoek. In ‘De diaken op bezoek in de gemeente’ wordt dit verder uitgewerkt.

Classisdiakenen

Om het contact tussen de kerkelijke gemeenten en de deputaatschappen DMZ en Bijzondere Noden zo goed mogelijk te laten verlopen is in het verleden de functie van classisdiaken ingesteld. Op de functie worden nader ingegaan in ‘De classisdiaken’.

ambtsdragers-image-02
dmz foto 5

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T   0348-489915
E   dmz@cbgg.nl
W   www.deputaatschapdmz.nl