Je bent hier:

Opdracht

Het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg heeft van de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten de volgende taken gekregen:

  • zorg dragen voor het ontwikkelen van een visie op zorgverlening aan de leden/doopleden van de Gereformeerde Gemeenten;
  • het uitwerken van deze visie in strategisch beleid;
  • visie en voorstellen voor strategisch beleid delen met zorginstellingen die binnen de Gereformeerde Gemeenten actief zijn en zo draagvlak daarvoor creëren;
  • financiële middelen beschikbaar stellen voor niet door de overheid of verzekeringen bekostigde zorg die noodzakelijk geacht wordt, binnen de door de Generale Synode gegeven kaders;
  • contacten onderhouden met zorginstellingen die binnen de Gereformeerde Gemeenten actief zijn.

Structuur

De structuur van het Deputaatschap DMZ is als volgt:

Algemeen Bestuur (AB)

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door alle leden van het Deputaatschap. Het AB heeft tot taak uitvoering te geven aan wat in het door de Generale Synode aan DMZ gegeven mandaat is omschreven.

Dagelijks bestuur (DB)

Het DB bereidt de vergaderingen van het AB voor, voert het penningmeesterschap en het secretariaat uit en vertegenwoordigt het DMZ extern. Ook stuurt het DB derden aan die opdrachten voor DMZ uitvoeren.

Werkgroep Beleid en Identiteit

De Werkgroep Beleid en Identiteit doet voorstellen aan het AB voor een (meerjaren-)visie en een strategisch beleid op c.q. met betrekking tot de zorgverlening. Zij neemt deel aan het Platform Ouderenzorg (een overlegplatform van de oudereninstellingen binnen de Gereformeerde Gemeenten.

Werkgroep Diaconaat en Toerusting

De Werkgroep Diaconaat en Toerusting heeft de volgende taken:

Diaconaat:
  • Het doordenken van het Diaconaat en het opstellen van beleidsnotities t.b.v. het DB respectievelijk het AB met betrekking tot het diaconaat zowel binnen de gemeente als daarbuiten.
  • Het actueel houden van de Handreiking voor de diaconie
Toerusting van diakenen:
  • Het in nauwe samenwerking met de classis-diakenen organiseren van bijeenkomsten voor diakenen waarin toerusting wordt gegeven over diaconale onderwerpen waarvoor aantoonbare belangstelling is.
  • Het opvraag van classes of kerkenraden organisatie van toerustingsbijeenkomsten

Projectgroep Jeugdhulpverlening

De taak van de projectgroep is het nemen van initiatieven om te komen tot het realiseren van voorzieningen voor extra- en intramurale jeugdhulpverlening met een reformatorisch identiteit voor leden van de Gereformeerde Gemeenten.

Werkgroep verslavingszorg

In overleg met Stichting De Hoop wordt onderzocht op welke wijze verslavingszorg met pastorale zorg vanuit onze gemeenten gestalte kan krijgen.

Platform reformatorische kerken

Dit platform is een periodiek overleg van afgevaardigden van de diaconale deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerken en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. In dit platformoverleg vindt afstemming plaats met betrekking tot diaconale aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld het diaconaal gastenhuis De Oase, het project Jeugdhulpverlening, het adviespunt huiselijk geweld, e.d.

shutterstock_384995536_8a9
ambtsdragers-image-02

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T   0348-489915
E   dmz@cbgg.nl
W   www.deputaatschapdmz.nl