logodmz1 

diaconiehelp

Schuldhulpverlening

 

Wat is schuldhulpverlening?

Het woord zegt het al: hulpverlening bij schulden.

Dat is niet eenvoudig; mensen vinden het om hulp te vragen bij financiële problemen

in de regel niet gemakkelijk. Er is helaas vaak sprake van valse schaamte.

Als er hulp gevraagd wordt, zit men meestal diep in de schulden en ziet men veelal geen

uitweg meer.

 

 

 

De plaats van de diaconie

Hulpvragers komen soms met een irreëel verwachtingspatroon naar de diaconie. Zij verwachten dan snelle oplossingen, zoals geld, het voorkomen van een uithuiszetting of het buiten de deur houden van de deurwaarder. Bij veel mensen zijn de omstandigheden al zodanig dat de aandacht voor de bestaansbedreigende schulden de hoogste prioriteit heeft. Tijdens het hele proces heeft men te maken met weerstanden van de hulpvrager zoals angst, onwetendheid, uitzichtloosheid, verlies van status, verandering van leefstijl, ander koopgedrag en de afhankelijkheid van hulpverlening.

Gewaakt moet worden om meegezogen te worden in het betoog van het gemeentelid. Ook niet als het gemeentelid mogelijk druk op u gaat uitoefenen.

Er gaat meestal wel de nodige tijd overheen voordat een hulpverleningstraject voor schulden loopt. Informeer altijd of er directe zorgen zijn. Daar kan voor een bepaalde tijd mogelijk een taak voor de diaconie liggen.

 

Twee trajecten van schuldhulpverlening

Het minnelijke traject

Uiteindelijk zal het gemeentelid terechtkomen bij een schuldhulpverlener van bijvoorbeeld een kredietbank, sociale dienst of een private schuldhulpverlener. Aan de hand van een intakeprocedure wordt beoordeeld of men in aanmerking komt voor een schuldregeling in het minnelijke traject. In deze fase tracht de schuldhulpverlener via onderhandelingen met de schuldeisers tot een oplossing te komen. Leidraad hierbij is “de Gedragscode Schuldregelen”.

De hulpverlener berekent de aflossingscapaciteit: het bedrag dat de cliënt maandelijks maximaal kan betalen om de schulden af te lossen.

 

Het wettelijke traject: de WSNP

Lukt het niet om in het minnelijke traject tot een akkoord te komen, bijvoorbeeld omdat een of meer schuldeisers niet akkoord gaan, dan moet een verklaring worden afgegeven, waarna de rechter een akkoord kan afdwingen via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Er wordt een bewindvoerder benoemd die de wettelijke regeling gaat opzetten. De middelen die ingezet moeten worden (aflossingscapaciteit en vermogen) zijn gelijk aan die voor het minnelijke traject. Wel moet in het wettelijk traject een bijdrage aan het salaris van de bewindvoerder worden gegeven. De rechter legt de schuldeisers de regeling verplicht op, zodat de cliënt na afloop van de periode (die ook hier doorgaans 36 maanden duurt en maximaal 60 maanden) van de schulden af is.

 

 

Brochure Schuldhulpverlening en inkomensbeheer

Hiernaast is de uitgebreide DMZ Handreiking Schuldhulpverlening en inkomensbeheer digitaal beschikbaar. Op verzoek sturen wij u deze brochure toe in geprinte vorm.

 

 

Een hulpmiddel voor het inzicht krijgen in het uitgavenpatroon van een hulpvrager vindt u onder 'Publicaties / Formulier gezinsbudget' op deze site.