zorgwonen

 Ouderenzorg

In Nederland neemt het aantal ouderen toe. In 2040 zullen er naar verwachting 4,6 miljoen 65-plussers zijn. Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg. Door het overheidsbeleid zullen honderden bejaardenhuizen moeten sluiten. Er zijn verschillende initiateven en projecten binnen de gereformeerde gezindte die hierop proberen een antwoord te vinden. Het is de bedoeling in dit onderdeel van de site u op de hoogte te houden van lopende en toekomstige projecten op het terrein van bejaardenhuisvesting.