Koninklijke PIT Pro Rege
Frankenlaan 38, 7312 TD Apeldoorn
telefoon: 055-3554039
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.pitprorege.nl
IBAN:  NL26INGB0000386000

Grondslag: Bijbel als Gods Woord zoals dat mensen oproept tot de dienst aan God en de naaste.

Doelstelling: Welzijn (zorg en aandacht) voor (Nederlandse) militairen, veteranen en hun thuisfront.

Werkgebied: Zorg en welzijn in het werk- en leefgebied van Nederlandse militairen; d.w.z. in Nederland en in buitenlandse oefen- en missiegebieden

 


 MAF (Mission Aviation Fellowship)MAFlogo

De Zanden 57A

7395 PA Teuge

Telefoon: 055-7410017

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.maf.nl
IBAN: NL40ABNA0558345808 
 
Grondslag: Als grondslag van haar bestaan aanvaardt de stichting de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. De opdracht voor haar arbeid staat in het ‘zendingsbevel’: Mattheus 29: 19.

Doelstelling: Het doel van de stichting is conform haar grondslag de zendingsopdracht te helpen uitvoeren, door middel van technische dienstverlening aan zendingsorganisaties, kerken, hulpverleningsorganisaties en anderen.

Werkgebied: Die gebieden wereldwijd waar het niet of nauwelijks mogelijk is te komen, anders dan met een vliegtuig.

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Aangezien MAF wereldwijd een interkerkelijke organisatie is, zijn de leden op persoonlijke titel lid van het bestuur, waarbij wordt getracht een evenwicht te houden tussen reformatorisch en evangelisch.  


NPV
Kerkewijk 115
telefoon: 0318-547888NPVlogo
fax: 0318-547899
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.npvzorg.nl
IBAN: NL60RABO0365144320 
  
Grondslag: Algemeen christelijk

Doelstelling: De NPV werkt vanuit Bijbelse waarden en normen. Ons uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of kwaliteit van leven. Ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond: ieder mens mag er zijn!

Werkgebied: Landelijk

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur:  De leden van het bestuur zijn afkomstig uit verschillende kerken.

Subsidie: beperkt, vooral voor samenwerkingsprojecten.

 

De NPV vertegenwoordigt heel christelijk Nederland.


Revoke
Dr. Guepinlaan 4, 4032 NJ  OMMEREN
telefoon: 06 81 18 33 69

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.revoke.nl
IBAN: NL24INGB0007745523

Grondslag: Gods Woord, zoals beleden in de Drie Formulieren van Enigheid

Doelstelling: ReVOKE (Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen) wil echtparen met een onvervulde kinderwens ondersteunen. Wij doen dit door het bevorderen van contacten tussen ongewild kinderloze echtparen, het geven van voorlichting en het bevorderen van een Bijbels verantwoorde meningsvorming over ongewilde kinderloosheid. Samengevat betekent dit, dat de doelstelling van ReVOKE gericht is op Contact, Voorlichting en Bezinning.

Werkgebied: landelijk 


Reformatorisch Maatschappelijke Uniermulogo
Plesmanstraat 68, Veenendaal
Postbus 900, 3900 AX, Veenendaal
telefoon: 0318-543030
fax: 0318-542522

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

internt: www.rmu.nu

IBAN: NL46 INGB 0002 3957 71

Grondslag: Gods Woord en de daarop gebaseerde drie Formulieren van enigheid

Doelstelling: 

  1. de bezinning van haar leden ten aanzien van een Bijbels Reformatorisch visie op ieders maatschappelijke functie te bevorderen
  2. de samenwerking te bevorderen tussen werkgevers, werknemers, zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep, die begeren te leven en te werken overeenkomstig de beginselen van Gods Woord
  3. hulp te verlenen aan leden of groepen van leden, die als gevolg van een Bijbelsprincipiële stellingname of anderszins bij de uitoefening van hun beroep in noodsituatie komen te verkeren
  4. het behartigen van de sociale en economische belangen van haar leden, waaronder mede is te verstaan het deelnemen aan het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en het doen verbindend verklaren daarvan

Werkgebied: De RMU handelt namens de gereformeerde gezindte ten behoeve van de gehele maatschappij.

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
College of Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten.
Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerk en Protestantse Kerken in Nederland (Gereformeerde Bond).
Subsidie: De RMU ontvangt geen subsidie.


Samen Alleen, christelijke vereniging voor jonge weduwen en weduwnaars tot 60 jaar
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.samenalleen.nl
IBAN: NL94RABO0373361742 
 
Grondslag: De Bijbel en de daarop gegronde drie Formulieren van enigheid.

Doelstelling: Het bieden van lotgenotencontact aan jonge weduwen en weduwnaars tot 60 jaar.
 
Werkgebied: Landelijk


Schutshaven 
Merellaan 155, 2903 GC Capelle aan de IJssel 
telefoon 010-4427178 
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
internet: www.schutshaven.nl 

Grondslag: Gods Woord en de drie Formulieren van enigheid

Doelstelling:

De doelstelling van Schutshaven, conform artikel 2 van de statuten, is: ‘om, uitgaande van de christelijke levensvisie, de terminale zorgverlening in Rotterdam en omstreken doelmatig gestalte te geven en uit te bouwen, daaraan bekendheid te geven en de deskundigheid terzake te bevorderen.

Onder ‘terminale zorgverlening’ wordt verstaan de alomvattende geestelijke, palliatief-medische, verpleegkundige en sociale zorgverlening aan de patiënt in zijn laatste levensfase en de daarbij behorende zorgverlening aan zijn naast-bestaanden.

Deze zorgverlening kan geschieden door middel van ‘thuiszorg’ zowel door opname in een hospice of in en onder een ander beleid en verantwoordelijkheid functionerende afdeling in een ziekenhuis of verpleeginrichting, of een combinatie daarvan.

Bovendien kan bemiddeld worden in consultaties en kan hulpverlening per telefoon worden aangeboden.

Bij die zorgverlening dient ervan te worden uitgegaan dat het leven van ieder mens een unieke gave Gods is, die men tot het eind toe moet eerbiedigen. Opzettelijke levensbeëindiging van de patiënt is uitgesloten.

Bekendheid wordt ondermeer gezocht door het geven van mondelinge en schriftelijke voorlichting, zoals door het uitgeven van vouwbladen en brochures alsmede door het plaatsen van advertenties. Bevordering van deskundigheid terzake wordt nagestreefd door middel van het geven van cursussen aan personen die in de praktijk werkzaam zijn, zowel in Nederland als daarbuiten, alsmede door eigen wetenschappelijk onderzoek.’

Werkgebied: In beginsel Rotterdam en omgeving, maar in de afgelopen jaren ook landelijk.

Bestuur:  Ger. Gem., Oud Ger. Gem. en PKN, waarbij de bestuursleden op persoonlijke titel in het bestuur zitten.

Subsidie: Geen 


SGJ Christelijke Jeugdzorg
Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort
telefoon: 033-4226900
fax: 033-4226901
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.sgj.nl
IBAN:  NL52INGB0007228203
 
Grondslag: Heilige Schrift en drie Formulieren van enigheid.

Doelstelling: Bieden van jeugdzorg en jeugdbescherming jeugdigen en hun gezinnen.

Werkgebied: Nederland

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Raad van Toezicht: Christelijk Gereformeerde Kerken, Protestantse Kerken in Nederland (Gereformeerde Bond), Gereformeerde Gemeenten en Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Subsidie: Alle activiteiten zijn gesubsidieerd.


SGV (Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen)
Joubertstraat 39, 2806 GA Gouda

Contact-gegevens voor vragen en donateuraanmeldingen:

Nieuweweg 58A, 6744 PM Ederveen
telefoon: 0488-449154
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
IBAN: NL53RABO0121307301

Grondslag: Als grondslag van de stichting geldt Gods Woord – in de Statenvertaling – zijnde de onveranderlijke Waarheid, die wordt beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgelegd in de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618/1619.

Doelstelling: De Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen heeft ten doel de individuele en collectieve voorlichting aan, en belangenbehartiging van gemoedsbezwaarden tegen verzekeringen.
 
Werkgebied: Landelijk

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerken, Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Hersteld Hervormde Kerk.
Subsidie: De stichting verwerft de financiële middelen die nodig zijn om de doelstelling te kunnen realiseren onder meer door inkomsten uit donateursgelden, giften van kerken en particulieren en gelden van bedrijven, erfstellingen en legaten. 


Stichting L’Abri-france

Algemeen
p/a Tuinstraat 3, 2921 XH Krimpen aan den IJssel
Projectadres: Chemin des Crêtes 777, 71700 Tournus, Frankrijk

telefoon: 0033 385 517202 of mobiel 0033 698230782
e-mail: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: 
http://www.labri-france.com

Missie

l'Abri is het Franse woord voor "schuilplaats". Een schuilplaats is een soort herberg waar je tijdelijk onderdak kunt krijgen.

De missie van L’Abri-france is om jongeren met psychiatrische, psychosociale en pedagogische stoornissen te helpen bij het re-integreren in de maatschappij.

L’Abri-france wil deze begeleiding bieden aan, met name, jongeren vanaf 16 jaar met een protestants-christelijke levensovertuiging.

De realisatie van de doelstellingen van L’Abri-france is mogelijk door een samenwerkings-overeenkomst met La Montagne te Tournus in Zuid Bourgogne. La Montagne biedt passende accommodatie en faciliteiten.

Visie

l'Abri-france biedt jongeren in Frankrijk, gedurende een afgebakende periode, een prikkelarme, gestructureerde leefomgeving met liefde, een luisterend oor en een warme huiskamer. Jongeren leren hierdoor weer structuur in hun leven brengen, zelfstandig te functioneren, verantwoordelijkheid te dragen en te werken aan een positief zelfbeeld. Hierdoor zijn de jongeren in staat om aan het einde van hun verblijf in de maatschappij te re-integreren.

Identiteit

De grondslag van de identiteit van L’Abri-france ligt in de Bijbel als het door God geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord. Hoewel het bestuur en de medewerkers van L’Abri-france de drie Reformatorische belijdenisgeschriften: De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels onderschrijven, staat de herbergfunctie open vooralleherberggasten die dezelevensovertuigingrespecteren. De te verrichten activiteiten zijn gebaseerd op Bijbelse waarden als Christelijkevrijheid en dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, liefde en respect jegens de naaste. Onzeovertuiging is dat het levenvanuitdezeprincipes door eenieder, van welkekerkelijkeachtergronddanook, van grootbelang is om tegroeiennaargeestelijkevolwassenheid.

In de Bijbel wordt gesproken over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37). De herberg heeft daar een functie van tijdelijk onderdak en verzorgingsplaats. L’Abri-france wil alslogeerhuisop een praktische wijze uitvoering geven aan deze functie. 

 Werkgebied: Landelijk.

 Het bestuur is samengesteld uit diverse kerkelijke denominaties.

Vacature; voorzitter

Mevr. L. Hoogendoorn, penningmeester
Dhr. B.N. de Jongh, secretaris
Mevr. G.M. Koster-van Vulpen, lid

Exploitatie: De kosten van L’Abri-france worden deels vergoed door de gasten, al dan niet met steun van de diaconieën van de gemeenten waaruit de gasten afkomstig zijn. Daarnaast ontvangt de stichting sponsorgelden en bijdragen vanuit kerken, bedrijven, fondsen en particulieren. 


Stichting Ontmoetingontmoeting
Onderdoor 56, 3995 DX  HOUTEN

Postbus 263, 3990 GB  HOUTEN
telefoon: 030-6354090
fax: 030-6354099
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.ontmoeting.org
IBAN: NL35RABO0387669140
 
Grondslag: De grondslag van de stichting is Gods Woord, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De stichting onderschrijft onvoorwaardelijk de drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgelegd in de Nationale Synode te Dordrecht, welke is gehouden in de jaren 1618 en 1619. De stichting en de van haar uitgaande tehuizen maken gebruik van de Statenvertaling.

Missie:Christus leert ons om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Ook toont Hij ons dat mensen kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan ontmoetingen. We geloven dat een ontmoeting tot stand komt wanneer mensen, ontdaan van pretenties, er voor elkaar zijn.

Visie:Kwetsbare mensen (1) die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, worden door Ontmoeting ondersteund.

In een proces van vinden (2) en verbinden (3) leren zij door echte ontmoetingen (4) zichzelf te accepteren en optimaal te participeren (5) in de samenleving, uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften. Vrijwilligers en professionals zijn daarbij present, gedreven door christelijke naastenliefde.

1 Kenmerkend voor de doelgroep van Ontmoeting is eenzaamheid, gecombineerd met componenten van verslaving en/of psychiatrie en/of schulden en/of andere problematieken. Deze kenmerken komen voort uit het verlies van de verbinding met zichzelf (identiteitscrisis) en met de omgeving. Deze ‘onverbondenheid’ uit zich in fundamenteel wantrouwen, onbegrip, rusteloosheid, angst, gevoelens van leegte, verveling en vervreemding.

2 Met vinden wordt in de eerste plaats bedoeld het actief opzoeken en ontmoeten van deze kwetsbare mensen. Ze worden gevonden in de zorgketen, opvang, gevangenissen, etc. of door veldwerkers die pro-actief op allerlei plaatsen de doelgroep zoeken. De tweede betekenis van vinden is het ontdekken van het eigen-ik door het afbreken van muren, zoals het vasthouden aan eigen rol, positie, verleden, verslaving, vluchtgedrag, ontkennen van het probleem, etc.

3 Waar het kenmerk van de doelgroep ‘onverbondenheid’ is, is het beoogde doel van de ‘echte ontmoetingen’ in de eerste plaats de cliënt aan zichzelf te verbinden. Dit houdt in zelfacceptatie en een toenemend positief zelfbeeld. Daarnaast verbinding aan versterkende formele en informele zorg. Waar mogelijk leidt dit tot herstel van relaties (familie, vrienden, etc.) en participatie in het maatschappelijk verkeer.

4 Voorwaarde voor ‘echte ontmoetingen’ is een radicale aansluiting bij de belevingswereld van de cliënt. In het (professionele) handelen van hulpverleners en vrijwilligers is daarom de presentiebenadering leidend. In een echte ontmoeting gaat het niet om de rol of positie, maar om het diepste ‘ik’ (de identiteit) van de ander. Dit vereist bereidheid tot kwetsbaar opstellen van beide zijden.

5 Niet iedereen zal in staat zijn volledig zelfredzaam te zijn. Participatie in de maatschappij wordt begrensd door individuele mogelijkheden, die soms beperkt zijn. Optimaal in dit verband wil zeggen, dat het maximaal haalbare is bereikt, gezien de mogelijkheden van dat moment.  

Werkgebied: Dak- en thuislozen, maatschappelijke opvang, (ex)-gedetineerden, OGGZ-cliënten.

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
College of Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeente.
Raad van Toezicht: Protestantse Kerken in Nederland,
Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerk.
Raad van Advies: Protestantse Kerken in Nederland,
Hersteld Hervormde Kerk,
Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Oud Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Subsidie: Van het ministerie van Justitie, VWS, gemeente Rotterdam en diverse plaatselijke gemeenten, fondsen zoals het Oranjefonds.


Stichting Schuilplaats
Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal
telefoon: 0318-526123
fax: 0318-553477
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.stichtingschuilplaats.nl
IBAN:  NL69RABO0393311988 en NL18INGB0001341400
 
Grondslag:  Als grondslag heeft zij de Heilige Schrift, die erkent zij als het onfeilbare Woord van God. Ook aanvaardt zij de drie Formulieren van enigheid. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren. Daarnaast heeft zij een consultatiefunctie voor predikanten, ouderlingen en diakenen.

Doelstelling: Stichting Schuilplaats is een landelijk werkende, interkerkelijke instelling voor bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij.

Werkgebied: Landelijk


Werkgroep ‘Ouders en familie rondom mensen met een andere geaardheid’
Van der Muelenstraat 50, 3971 ED  Driebergen-Rijsenburg 

Telefoonnummer: 06-40225360      
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.oudersenfamilierondom.nl
 
Grondslag: De Bijbel is het uitgangspunt voor ons spreken en denken over seksualiteit

Doelstelling: mensen met elkaar in contact brengen, die met homofilie worden geconfronteerd

Werkgebied: landelijk