Friedensstimme
Postbus 15, 2800 AA Gouda
Kampenringweg 21, 2803 PE Gouda
telefoon: 0182-538544
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.friedensstimme.nl
IBAN: NL80INGB0004132332 en NL23RABO0322432588 
 
Grondslag: Het onaantastbaar Woord van God volgens 2 Petrus 1: 21

Doelstelling: Ondersteuning van Evangelisatie en Bijbelverspreiding in de voormalige Sovjet-Unie. Aandacht voor geloofsvervolging in ons werkgebied

Werkgebied: De landen van de voormalige Sovjet-Unie, met een accent op de poolgebieden, Siberië, Centraal-Azië en de landen van de Kaukasus.

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeente, Hersteld Hervormde Kerk, Hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerken in Nederland.
Subsidie: Geen. Wel ontvangt zij subsidie in de vorm van Bijbels en lectuur via de Gereformeerde Bijbelstichting (Leerdam) en de Trinitarian Bible Society (Londen).


Stichting Goeie Hoop
Hoofdweg 116
Telefoon: 0318-573301
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.goeiehoop.nl
IBAN: NL15RABO0134488830

Grondslag: De Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften.

Doelstelling: Ondesteuning van het Project Goeie Hoop.

Activiteiten: De opvang en behandeling van getraumatiseerde kinderen uit de sloppenwijken van Kaapstad, het initiëren van werkgelegenheidsprojecten voor kansarme moeders uit deze sloppenwijken, en het aanbieden van sociale activiteitenen kinderbijbelclubs in deze wijken. Verder wordt professionele nazorg verleend aan moeders van in het tehuis opgenomen kinderen.

Werkgebied: Zuid-Afrika.

De in het bestuur vertegenwoordigde kerken: Gereformeerde Gemeenten, Hersteld Hervormde Kerk en Protestantse Kerk in Nederland

Middelen: sponsoren en giften.


GevangenenzorglogoGevangenenzorg Nederland
Postbus 5042, 2701 GA Zoetermeer
Telefoon: 079-3310568
Fax: 079-3310945
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.gevangenenzorg.nl
IBAN: NL61INGB0006391416

Grondslag: De stichting aanvaardt de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord. Hierbij worden de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea onderschreven.

Doelstelling: Het doel van Stichting Gevangenenzorg Nederland is om gevangenen en hun familie te ondersteunen tijdens het verblijf in de gevangenis en de periode daarna van re-integratie in hun familie, leefomgeving, arbeidssituatie en in de maatschappij als geheel. Vervolgens om gevangenen en hun familie te ondersteunen in het vinden van nieuwe wegen voor zingeving en levensstijl die recidive voorkomen. En voorts behoort tot het doel al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Werkgebied: Gevangenissen en tbs-klinieken in heel Nederland

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuurder: PKN (Gereformeerde Bond)
Raad van Toezicht: PKN (Gereformeerde Bond), Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Maatschappelijke Raad: Oud Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, Christelijk Gereformeerde Kerk, PKN (Gereformeerde Bond), Rooms-katholieke kerk en Leger des Heils
Subsidie: Overheidssubsidie bedraagt ongeveer 30% van de totale inkomsten. Overige inkomsten komen uit particuliere donateurs, kerken en bedrijven.


Vereniging "een handreiking"
Postbus 80, 7950 AB Staphorst
telefoon: 0522-465458
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.eenhandreiking.nl
IBAN: NL52RABO0331529599 
 
Grondslag: De Bijbel, waarbij de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven worden.

Doelstelling: Het geven van een handreiking aan familieleden en andere betrokkenen van psychisch zieken. De vereniging wil:

 • onderlinge contacten bevorderen
 • advies en voorlichting geven
 • belangen behartigen

Werkgebied: Landelijk

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur bestaat momenteel uit leden die behoren tot de Gereformeerde Gemeenten, Hersteld Hervormde Kerk en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Subsidie: De vereniging ontvangt haar inkomsten uit lidmaatschapsgelden, donaties en collecten.


Stichting HiP (Hulp in Praktijk)HiP

Adres: Vendelier 55b, 3905 PC Veenendaal

Telefoon: 0318 – 742 510

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

internet: www.stichtinghip.nl

Bankrekeningnummer: NL68ABNA0499304411

 

Grondslag:

De grondslag van de stichting is Gods Woord, de Bijbel. De kerken die deelnemen onderschrijven de Drie-eenheid Gods zoals verwoord in de 3 geloofsbelijdenissen (Apostolische Geloofsbelijdenis, Nicea en Athanasius).

 

Doelstelling:

 1. De stichting heeft ten doel (overeenkomstig haar statuten): a. Het mobiliseren van christenen en leden van lokale kerken om mensen in nood te helpen, ongeacht hun culturele en/of religieuze achtergrond b. het zorg dragen dat lokale kerken samen beschikbaar zijn en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

   

Werkgebied:

HiP biedt hulp aan mensen in Nederland die niet kunnen beschikken over een sociaal netwerk. Hulp wordt geboden door kerkleden die namens hun kerk hulp bieden. Algemeen maatschappelijke hulp. Diaconale hulp is praktisch en/of sociaal van aard.

 

De in het bestuur/lokale teams vertegenwoordigde kerken:

Directeur: Geref. Gemeenten

Stichtingsbestuur HiP landelijk: De bestuursleden hebben zitting op persoonlijke titel: 2 PKN-Hervormd, 1 Christelijk Gereformeerd, 1 Gereformeerd Vrijgemaakt, 1 Evangelische Gemeente.

 

Deelnemende kerken in lokale projecten:

De deelnemende kerken komen uit de breedte van de kerkelijke denominaties. Kern van deelnemende kerken zijn: PKN-Hervormd, Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerd Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerd.

 

Subsidie:

Subsidie lokale overheden, collecten en/of giften van kerken, diaconale fondsen zoals Kerk in Actie, Maatschappij van Welstand, vermogensfondsen zoals het Oranjefonds, Skanfonds.


Stichting De Pietersberg, opererend onder de naam Pastoraal Diaconaal Centrum de HerbergHerberg
Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek
telefoon: 026-3342225
e-mail: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: 
www.pdcdeherberg.nl
IBAN:  NL58RABO0302263330

Grondslag: De grondslag van de stichting is de Heilige Schrift. Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en daarom het hoogste gezag heeft met betrekking tot de activiteiten van de stichting.

Doelstelling: Christus ontfermt Zich over iedereen, in het bijzonder over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan (pastorale) zorg vanuit de gemeente. Om die reden is het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. Een plek om op verhaal te komen. De liefde van Christus krijgt hier gestalte in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg is niet een therapeutisch centrum, maar onderscheidt zich door met de gasten tijdens de 3 tot 6 weken verblijf op zoek te gaan naar de geestelijke component van de vragen waar zij mee worstelen. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie, maar biedt gastvrijheid aan gasten afkomstig uit bredere kerkelijke kring.

Werkgebied: De Herberg is gevestigd in Oosterbeek; de gasten zijn afkomstig vanuit het gehele land.

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuursleden: lid van de Protestantse Kerk in Nederland (tenminste 4 van de 7) of van een andere kerk of gemeente die behoort tot de protestantse traditie.
Directie: lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Subsidie: 
De gasten betalen een niet-kostendekkende bijdrage. Zij doen daarvoor soms een beroep op de diaconie van de gemeente waartoe zij behoren. Overigens worden de kosten gedragen door middel van bijdragen van diaconieën van met name gemeenten binnen de PKN; voorts worden bijdragen ontvangen van diaconieën van andere kerkgenootschappen en van particulieren.


Hulp Oost-Europalogohoe
Wattstraat 2, 3771 AG Barneveld
Postbus 455; 3770 AL Barneveld
telefoon: 0342-420554
fax: 0342-420553
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.hulpoosteuropa.nl

Grondslag: De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven, opgevat in de zin van de Drie Formulieren van enigheid, vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien.

Doelstelling: De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan het werk van kerken (in hun plaatselijke gemeenten) en verwante christelijke organisaties in Oost Europa, teneinde deze in staat te stellen om gestalte te geven aan hun Bijbelse roeping inzake gemeenteopbouw en missionaire, evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige toerusting. De stichting doet dit werk in gedeelde verantwoordelijkheid met genoemde partners.

Werkgebied: Midden- en Oost-Europa en Balkan. De contacten met de Hongaarssprekende kerken in Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Servië, Kroatië en Hongarije. Tevens zijn er contacten met de Evangelische kerk in Polen en Roemenië (Boekarest). In Bosnië en Kroatië heeft de stichting contacten met Baptisten kerken.

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Protestantse Kerk in Nederland; Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland.
Raad van Toezicht: Protestantse Kerk in Nederland.
Subsidie: Voor de inkomsten afhankelijk van particuliere giften en giften van kerken/gemeenten.


Stichting De Hooplogo dehoop
Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht
telefoon: 078-6111222
fax: 078-6111110
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.dehoop.org

Grondslag: Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders.

Werkgebied: Landelijk

Subsidie: Deels vanuit de overheid en deels afhankelijk van giften.


Hudson Taylor Stichting
Hendrick de Keyserlaan 76  2612 KJ   DelftHudson
telefoon: 06-55332806
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.hudsontaylor.nl
IBAN: NL56RABO0347376029
 
Grondslag: Gods Woord en de belijdenisgeschriften

Doelstelling: Verlenen van hulp in noodsituaties; verspreiden van Bijbels en bijbelse lectuur; bevorderen van zendings- en evangelisatieactiviteiten; bevorderen van christelijk onderwijs.

Werkgebied: China; t.b.v. de ondergrondse kerk (huisgemeenten).

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Gereformeerde Gemeenten


In de knop gebroken
p/a De Els 55a, 7364 AC Lieren
telefoon: 06-49499499
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.indeknopgebroken.nl

Grondslag: De vereniging heeft als grondslag Gods Woord, zoals beleden wordt in de drie Formulieren van enigheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland, naar de Dordtse Synode van zestienhonderd achttien (1618) en zestienhonderd negentien (1619).

Doelstelling: Het doel van de vereniging is:

 • het bevorderen van contacten tussen ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden
 • het steun verlenen aan ouders waarvan tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden
 • het geven van voorlichting inzake het verlies van kinderen tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte aan leden en niet-leden
 • het bevorderen van een Bijbels verantwoorde visie op rouwverwerking bij overlijden van kind(eren) tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte

Werkgebied: Landelijk

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Gereformeerde Gemeenten
Subsidie: Geen overheidssubsidie (alleen giften, donateurs en lidmaatschapsgeld)


Stichting Ismaël
Hoevelakenseweg 90, 3784 WJ Terschuur
telefoon: 0342-462584
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.stichting-ismael.nl
IBAN:  NL03RABO0330000888  
 
Grondslag: De Bijbel en de daarop gegronde drie Formulieren van enigheid.

Doelstelling: Uitgeven van Bijbels en christelijke lectuur in het Midden Oosten en het verlenen van diaconale hulp, indien mogelijk door tussenkomst van de plaatselijke kerken.
 
Werkgebied: Midden-Oosten

De in het bestuur vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Het initiatief is ontstaan bij leden van de Gereformeerde Gemeenten.
Middelen: De benodigde financiën van de stichting worden bijeengebracht door particulier initiatief. Belangrijke sponsoren: kerken, ondernemers en particulieren.


Stichting Jemima
Molenweg 9, 1871 CD Schoorl
telefoon: 072-5093954
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.jemima.nl
IBAN: NL53RABO0367507560
 
Grondslag: De Bijbel en de daarop gegronde drie Formulieren van enigheid.

Doelstelling: Behandeling en begeleiding aan mensen met ernstige psychosociale of psychiatrische problemen.

Werkgebied: Israel

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
College of Raad van Bestuur: dhr. K. Bel.
Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Protestantse Kerk in Nederland, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk
Subsidie: De zorg van Stichting Jemima wordt bekostigd vanuit donateurs, eenmalige giften, projectfondsen, kerkelijke collectes en organisaties


Kimon
Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad
telefoon: 06-53278904
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.kimon.nl
IBAN: NL47INGB0006849217 en NL77ABNA0400598698
 
Grondslag: Gods Woord en de drie Formulieren van enigheid.

Doelstelling: Evangelisatie en hulpverlening aan kinderen wereldwijd.

Werkgebied: Mondiaal

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Protestantse Kerk in Nederland, Gereformeerde Gemeenten
Subsidie: Geen overheidssubsidies.


Stichting Kom over en helpKOEH1
Beurtschipper 14, Nijkerk
Postbus 138, 3860 AC Nijkerk
telefoon: 033-2463208
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.komoverenhelp.nl
IBAN: NL11INGB0003535181 en NL42RABO0161004555


Grondslag: De grondslag van de stichting is de Bijbel als het Woord van God, overeenkomstig het reformatorisch belijden, zoals verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid.

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerk en Protestantse Kerk in Nederland.Stichting Kuria
Valeriusplein 6, 1075 BG Amsterdam
telefoon: 020-6790797
fax: 020-6727220
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: 
www.kuria.nl
IBAN: NL45ABNA0445965495
 
Grondslag: De Bijbel, het Woord van God.

Doelstelling: Het bieden van christelijke gastvrijheid en deskundige palliatieve terminale zorg aan mensen in de laatste levensfase in het hospice. Ook buddyzorg aan ongeneeslijk zieken thuis.

Werkgebied: Amsterdam/Diemen

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerder Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerk, Protestantse Kerk in Nederland, Gerformeerde Kerk Vrijgemaakt
Subsidie: Gedeeltelijk AWBZ