Voorbeelden van kerkelijke activiteiten rond de WMO

 

Helpende Handen

Contactpersonen
Contactpersonen verrichten plaatselijk allerlei taken voor mensen met een beperking. Zij zijn aangesteld door de kerkenraad van hun plaatselijke gemeente. De contactpersoon is de voorpost van en de schakel tussen het gezin of persoon met een beperking, de kerkelijke gemeente en Helpende Handen.

Themadag...doe gij desgelijks
Helpende Handen organiseerde 6 november 2010 de themadag '...doe gij desgelijks'. Tijdens deze dag stond de zorgtaak van de kerkelijke gemeente centraal. Ds. E. Bakker ging in zijn opening in op de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Vervolgens sprak E. van Hell over de opdracht van christenen in de samenleving. Ten slotte werd in een aantal workshops ingegaan op een aantal concrete gemeenteactiviteiten.
Klik hier voor meer informatie over themadag '...doe gij desgelijks'.

Praktische Thuishulp
De Praktische Thuishulp biedt praktische ondersteuning in de thuissituatie. Vrijwilligers bieden hulp om de taak van ouders en mantelzorgers te verlichten en mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden activiteiten te ondernemen waarbij zij hulp nodig hebben. De Praktische Thuishulp van Helpende Handen is regionaal georganiseerd.
Klik hier voor meer informatie over de Praktische Thuishulp.

Plaatselijke initiatieven

In veel kerkelijke gemeenten zijn vrijwilligers als 'Thuishulp' of in het vluchtelingenwerk actief. Als voorbeelden noemen we:

Vrijwilligersorganisatie 'Draagt elkanders lasten' - Gereformeerde Gemeente Barneveld
'Draagt elkanders lasten' biedt hulp vóór en dóór gemeenteleden. Elke zorgvraag binnen (en soms buiten) de kerkelijke gemeente wordt serieus in behandeling genomen.
Gekeken wordt of aan de vraag kan worden voldaan of dat doorverwijzen noodzakelijk is. Soms wordt met de zorgvrager naar oplossingen gezocht binnen het eigen sociaal netwerk als het gaat om mantelzorgers en/of de inzet van vrijwilligers.
Gebleken is ook dat het bieden van zorg voor en door elkaar de onderlinge band tussen gemeenteleden versterkt. De zorg wordt altijd gegeven in samenwerking met de mantelzorger van de zorgvrager.
De organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Er is een diaken aangesteld als contactpersoon tussen de kerkenraad en de organisatie.

Werken onder vluchtelingen - Gereformeerde Gemeente Amersfoort
In Amersfoort zijn acht vrijwilligers actief die wekelijks op bezoek gaan bij de vluchtelingen in het AZC die daar prijs op stellen. Evangeliseren is er niet toegestaan. De meeste vluchtelingen bij wie men komt, zijn dan ook al christen. Tijdens het bezoek worden de mensen uitgenodigd voor de kerkdienst.
Elke zondagmorgen rijden er diverse vrijwilligers naar het AZC om de vluchtelingen op te halen. Zij zitten in de voorste vier banken. Meestal zijn het er tussen de 15 en 40. Tussen hen in zitten vertalers die de diensten in het Engels en/of Frans vertalen. Dit gebeurt op papier en aan de hand van de preekschets van de dominee. Na de dienst is er altijd een moment om gezamenlijk koffie te drinken. Dit is belangrijk voor het onderlinge contact. Een ouderling of diaken blikt terug op de dienst. Dit wordt mondeling vertaald.
Daarnaast kunnen de vluchtelingen meedoen aan diverse kerkelijke activiteiten. Zo houdt de predikant één keer per maand een Bijbelstudie op het AZC. De jeugd neemt  ook deel aan de jeugdvereniging. Er worden zangavonden, gemeenteavonden, wandeltochten en maaltijden georganiseerd. Van belang is ook dat de vluchtelingen bij de gemeenteleden zelf worden uitgenodigd of meegenomen worden bij uitstapjes.
De kerkenraad is eindverantwoordelijke voor deze activiteiten.

Thuishulp Petrakerk Gereformeerde Gemeente Hendrik Ido Ambacht

De Thuishulp Petrakerk wil door middel van het organiseren van vrijwilligerswerk het zorgdragen voor elkaar binnen de gemeente bevorderen. Concreet heeft de Thuishulp Petrakerk daarbij twee doelstellingen. Primair is de Thuishulp Petrakerk erop gericht gemeenteleden een helpende hand en een luisterend oor te bieden. Ook buiten de kerkelijke gemeente wil de Thuishulp Petrakerk in Hendrik-Ido-Ambacht deze zorg aanbieden. Daarnaast is het de wens en bedoeling dat de Thuishulp Petrakerk zal bijdragen aan de versterking van de onderlinge band binnen de gemeente. 

Voor het complete Beleidsplan van de Petrakerk: zie onder Diaconaat / Kerkelijke Thuishulp