tolken3a 

 Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten
Kortenaerstraat 18, 2901 AN Capelle aan den IJssel
telefoon: 010-4500014
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.dovenzorg.nl
IBAN: NL88RABO0351940952
 
Grondslag: De Heilige Schrift en de drie Formulieren van Enigheid

Doelstelling: Het geven van geestelijke en ambtelijke begeleiding aan doven en het bevorderen van het onderling contact tussen doven en ouders van dove kinderen.

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: De bestuursleden zijn allen lid van de Gereformeerde Gemeenten


Helpende HandenHelpendeHanden
Postbus 404, 3440 AK Woerden
telefoon: 0348-489970
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.helpendehanden.nl
IBAN: NL17INGB0322403464
 
Grondslag: De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, waarin zij zowel de verstandelijke als de bevindelijke zijde van de in de Heilige Schrift vervatte waarheden erkent te zijn uitgedrukt.

Doelstelling: De vereniging stelt zich ten doel om op basis van de grondslag en derhalve gedreven door en gebonden aan Bijbelse waarden en normen:

  • de geestelijke en materiële welstand te bevorderen van mensen met een beperking en/of hun ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers
  • hulp en diensten te verlenen aan mensen met een beperking en/of hun wettelijke vertegenwoordigers

Werkgebied: Het beleid van Helpende Handen is erop gericht dat mensen met een beperking gezien worden als volwaardige burgers, die worden benaderd vanuit hun mogelijkheden in plaats vanuit hun beperkingen. Ontwikkelingen in kerk en maatschappij, die de positie van en de zorg voor mensen met een beperking raken, vragen om reacties. Helpende Handen wil een bijdrage leveren die kerk en maatschappij bewegen tot een houding, die mensen met een beperking insluit in plaats van uitsluit.

Belangenbehartiging
Helpende Handen zet zich er voor in dat serieus wordt omgegaan met de knelpunten die mensen met een beperking ervaren in de maatschappij. Anders gezegd: dat in het beleid van de overheid (op landelijk, regionaal en lokaal niveau) meer rekening wordt gehouden met mensen met een beperking.

Persoonlijke dienstverlening

  • informeren en adviseren over hulp- en dienstverlening
  • bewaken van het indicatie- en zorgtoewijzingsproces 
  • helpen bij het tot stand brengen van de gewenste zorg

Lotgenotencontact
Helpende Handen biedt mensen met een beperking en hun verwanten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Dit kan door middel van contactgroepen gericht op een specifieke beperking, maar ook door aangepaste kerkdiensten en catechisaties. Ook de regionale clubbijeenkomsten vormen een belangrijk onderdeel van het lotgenotencontact.

Voorlichting
Een derde aspect van het werk van Helpende Handen is het geven van voorlichting. Kerkenraden, verenigingen en specifieke doelgroepen worden door middel van bijeenkomsten, folders, brochures,het ledenmagazine Samen en de website op de hoogte gebracht van ontwikkelingen met betrekking tot specifieke onderwerpen.

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Gereformeerde Gemeenten
Bekosting: overheidssubsidie (nihil), bijdrage van leden en kerken


Siloah, stichting gehandicaptenzorg Gereformeerde Gemeenten, onderdeel van Sirjon
Postbus 290, 2980 AG Ridderkerk
telefoon: 088-2754500
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.siloah.nl
IBAN: NL29RABO0380507447
 
Grondslag: De stichting heeft tot grondslag de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 – 1619, waarin zij zowel de verstandelijke als de bevindelijke zijde van de in de Heilige Schrift vervatte waarheden erkent te zijn uitgedrukt.

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het voorzien in duurzame huisvesting, verzorging en pedagogische begeleiding van gehandicapten.

Werkgebied: Landelijk

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten
Bekostiging: AWBZ


Sirjon
Gieterijstraat 120, 2984 AB Ridderkerk
telefoon: 088-2754500
internet: www.sirjon.nl
 
Grondslag: 1619, waarin zij zowel de verstandelijke als de bevindelijke zijde van de in de Heilige Schrift vervatte waarheden erkent te zijn uitgedrukt.

Doelstelling: 

De stichting stelt zich ten doel:

  • het (doen) voorzien in duurzame huisvesting, verzorging en pedagogische begeleiding van gehandicapten
  • het (doen) voorzien in duurzame huisvesting en verzorging van ouderen

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • het (doen) stichten, in stand houden en exploiteren van voorzieningen voor mensen met een handicap en voor oudere mensen
  • het (doen) bieden van zorg en dienstverlening in de meest ruime zin van het woord aan mensen met een handicap en oudere mensen buiten de onder a. genoemde voorzieningen
  • het aanwenden van alle andere wettige middelen

De stichting tracht primair te (doen) voorzien in de zorgbehoeften van gehandicapten en ouderen die behoren tot één van de reformatorische kerken, mits (de wettelijk vertegenwoordigers van) die personen de in artikel 3 geformuleerde grondslag onderschrijven.

Werkgebied: Landelijk

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten
Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten en één lid dient zo mogelijk belijdend lid te zijn van een Christelijke Gereformeerde Kerk