De taak van de classisdiaken

 

 

Indertijd heeft de synode de functie van classisdiaken ingesteld om de communicatie tussen de deputaatschappen ADZ (nu DMZ), Bijzondere Noden en de kerkelijke gemeenten goed te laten verlopen. DMZ en BN zorgen voor overleg met en toerusting van de classisdiakenen.

Willen de deputaatschappen hun werk kunnen doen dan moet er een voeding zijn vanuit de gemeenten. Dat geldt in financieel opzicht, maar ook in een vorm van meedenken en meeleven.

 

 

Het diaconaat is één van de hoofdtaken van de kerk. DMZ heeft de taak diaconieën bij hun werk te ondersteunen en te informeren. Datzelfde geldt voor DHBN. Beide deputaatschappen hebben deze opdracht van de Generale Synode die eens per drie jaar bijeen komt. Gedurende deze drie jaar werken de deputaatschappen volgens een ontvangen mandaat van de GS en aan het einde van deze periode wordt aan de dan samengeroepen GS verslag uitgebracht.

 

 

Hoe zou de classisdiaken invulling kunnen geven aan zijn brugfunctie? Die functie komt niet tot zijn recht wanneer hij volstaat met de verkregen informatie alleen maar door te sturen naar de kerkenraden. Er moet geen sprake zijn van één-richtingsverkeer. Vandaar dat het heel goed is dat hij op zijn minst één keer per jaar een bijeenkomst heeft met de door de kerkenraden aangewezen contactdiakenen. Een open gedachtewisseling is nodig. De classisdiakenen en in het verlengde daarvan de deputaatschappen, moeten weten, welke vragen er in de gemeente leven, zodat daarop bij de beleidsvoering aangesloten kan worden.

 

 

Wat mag zoal van de classisdiaken en zijn secundus worden verwacht? Enkele punten:

a. het bijwonen van de landelijke vergaderingen met deputaatschappen Bijzondere Noden en Diaconale en Maatschappelijke Zorg;

b. het doorgeven van de ontvangen informatie aan de contactdiakenen;

c. het tenminste één keer per jaar organiseren van een bijeenkomst met deze contactdiakenen.

Daar dient dan het beleid van de deputaatschappen aan de orde te komen waarvoor desgewenst een deputaat van een der deputaatschappen DMZ en DHBN kan worden uitgenodigd. De beide deputaatschappen worden tijdig van bedoelde bijeenkomst op de hoogte gesteld; zo mogelijk zal er bij alle bijeenkomsten een van de deputaten van DMZ of DHBN aanwezig zijn. Een vast agendapunt kan ook zijn het uitwisselen van ervaringen op diaconaal terrein (vanzelfsprekend zonder het noemen van namen) en bespreking van mogelijkheden tot en wijzen van hulpverlening. Tevens kan tijdens deze avond een externe spreker worden uitgenodigd om een speciaal onderwerp te komen toelichten (bv. Ouderenzorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, diaconaat in het buitenland door DHBN ). De contactdiakenen informeren op hun beurt weer eigen diaconie en kerkenraad;

d. inhoud geven aan de Gerichte Toerusting Diakenen (plaatselijk of per classis) zoals dit nader is omschreven op de website van DMZ www.deputaatschapdmz.nl onder GTD;

d. jaarlijks de classis schriftelijk informeren over de verrichte werkzaamheden;

e. verslaglegging aan de deputaatschappen van gehouden bijeenkomsten en van de aan de classis verstrekte informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ;

f. indien nodig bevorderen dat de kerkenraden, die overigens autonoom zijn, toch hun (financiële) - verantwoordelijkheid ten opzichte van de deputaatschappen nakomen.

g. het vervullen van de rol van intermediair, wanneer voor binnenlandse noden een beroep wordt gedaan op een deputaatschap. Als de mate van financiële ondersteuning van een gezin de capaciteit van een gemeente te boven gaat, loopt die altijd via de plaatselijke diaconie. Zie in dit verband www.bijzonderenoden.nl.