Lelystad,19 april 2017

Onderwerp: Bijdrage DMZ 2017

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

In het afgelopen jaar heeft de door de Generale Synode aan ons deputaatschap opgedragen taak de nodige aandacht gevraagd. In de bijlage bij deze brief informeren wij u in het kort over onze activiteiten. Voor een uitvoerige weergave daarvan verwijzen wij u kortheidshalve naar het rapportenboek van de Generale Synode op de pagina’s 302 tot en met 338.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij ons werk en voor de daarvoor ontvangen financiële steun.

Ook in het nieuwe jaar hopen wij ons weer in te zetten voor deze door de Generale Synode in het mandaat omschreven taak.

U zult begrijpen dat al ons werk niet kan worden verricht zonder daarvoor voldoende financiële middelen ter beschikking te hebben. Wij willen ons tot het uiterste inspannen om de jaarlijkse bijdrage die we hiervoor vragen aan de kerkenraden zo laag mogelijk te houden. De bijdrage die wij met toestemming van de Generale Synode voor dit jaar van u vragen bedraagt € 5 per lid en dooplid.

 

Er zijn in de afgelopen jaren grote veranderingen in de zorgsector doorgevoerd. De effecten daarvan worden steeds meer zichtbaar, in het bijzonder voor de mensen die zorg nodig hebben. We zijn dankbaar dat de onder ons werkzame instellingen, die identiteitsgebonden zorg voor onze leden en doopleden verlenen, er nog mogen zijn ondanks de hogere eisen die er aan hen worden gesteld en het verlagen van de overheidssteun. Met name voorzieningen en diensten die bekostigd moeten worden uit de ziektekostenverzekering en de WMO krijgen te maken met steeds lagere budgetten en vergoedingen, met name uit de PGB. Daardoor zijn zij genoodzaakt bij de zorgvragers hogere bedragen in rekening te brengen. Ouderen en gehandicapten krijgen ook te maken met minder uren (door de overheid betaalde) zorg waardoor er een sterker beroep moet worden gedaan op familie en mantelzorgers.  Wij vertrouwen er op dat u attent bent op de (financiële) noden die hierdoor (kunnen) ontstaan. De drempel om ondersteuning te vragen bij de diaconie kan soms onbedoeld als hoog worden ervaren.  Wij adviseren u in uw kerkbode een bericht te plaatsen waarin wordt aangegeven dat de diaconale gelden juist voor dit doel verzameld worden en dat men niet behoeft te schromen om de noden van welke aard dan ook aan de diaconie voor te leggen

Wij zijn allen afhankelijk van de zegen des Heeren in ons werk. Daarom vragen wij u niet alleen om uw jaarlijkse bijdrage aan ons over te maken maar bovenal ook om gebed voor hen die zorg nodig hebben, als ook voor al diegenen die deze zorg mogen verlenen. Ook ons deputaatschap kan uw voorbede niet missen.

U hartelijk dankend voor het vertrouwen dat u in de achterliggende jaren schonk en waar wij u ook voor de toekomst weer om vragen wensen wij u in al uw ambtelijke werk Gods onmisbare zegen toe.

Verblijvend met broederlijke groeten,


Ds. G. Heijkamp, voorzitter.                                                  J. Bonhof, secretaris.

       

U gelieve uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL48RABO0397724411 t.n.v. deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) te Woerden.

Wij vragen de scriba de bijlage bij deze brief te verspreiden onder alle ambtsbroeders binnen uw kerkenraad. Om u daarbij behulpzaam te zijn ontvangt u deze brief met de bijlage ook digitaal. Ook worden deze documenten op onze website geplaatst.