DIACONIE VOOR GROEPEN IN DE GEMEENTE

In de handreiking wordt onder andere aandacht besteed aan hoe te handelen bij acute financiële nood van gemeenteleden. Daarnaast hebben door veranderingen in de maatschappij mensen meer dan vroeger te kampen met andere problemen, zoals het niet meer kunnen bijhouden van het tempo van onze maatschappij, eenzaamheid, psychische problemen door o.a. echtscheiding etc. In dit hoofdstuk wordt een aantal categorieën mensen genoemd die in de gemeente bijzondere diaconale aandacht verdienen.

Diaconie en jeugd

Het spreekwoord ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ geldt ook voor de jeugd in de kerkelijke gemeente. Het is dan ook één van de taken van de diakenen om bij de jeugd een diaconale houding te stimuleren. Diakenen kunnen dit o.a. doen door het verzorgen van lezingen over diaconaat op de jeugdvereniging, maar ook door het betrekken van de jeugd van de gemeente bij diaconaal werk. De jeugd van de gemeente kan bijvoorbeeld betrokken worden bij het bezoeken van ouderen en eenzamen en ook kan van hen hulp worden gevraagd bij praktische werkzaamheden binnen de gemeente. Tijdens huisbezoeken kunnen de jongeren worden gewezen op de noodzaak van een diaconale levenswijze en kan hun worden gevraagd hun talenten in te zetten voor de gemeente.

Diaconie en mensen met een handicap

Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn voluit leden van de gemeente. Omdat zij vaak beperkingen ondervinden bij hun functioneren, ligt er voor de diaconie een taak om deze gemeenteleden te ondersteunen, zodat zij ondanks hun beperkingen toch gelijkwaardig deel kunnen nemen aan het gemeenteleven.

Gedacht kan worden aan onder andere:

  • Het zo nodig organiseren van mogelijkheden dat gemeenteleden met een beperking naar de kerk kunnen gaan.

  • Het organiseren van bezoek aan deze gemeenteleden of hun ouders.

  • Het organiseren van vervoer voor bezoek aan ziekenhuis, dokter, kerk en dergelijke.

  • Het financieel ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer er hoge kosten moeten worden gemaakt.

  • Het opvangen van ouders en familieleden, zodat ook voor hen de last (zowel lichamelijk als psychisch) niet te zwaar wordt.

    Het is vooral van belang dat niet alleen in de beginsituatie wordt ondersteund. Juist als de situatie al langer bestaat, is extra diaconale aandacht nodig. De omgeving raakt dan aan de situatie gewend en de aandacht en zorg verminderen. Juist dan is diaconale ondersteuning van belang.

Diaconie en alleengaanden

Een groep die soms aparte aandacht in een gemeente verdient, is de groep van alleengaanden. Juist zij kunnen soms eenzaam zijn en met vragen zitten over hun de zin en het doel van het leven. Het is goed om deze groep in kaart te brengen en voor hen zo nodig een bezoekrooster op te stellen. Het behoort tot de goede diaconale zorg om ook deze groep regelmatig te bezoeken en meeleven te betonen. Misschien lukt het waar nodig de eenzaamheid te doorbreken en hen te stimuleren om actief deel te nemen aan het gemeenteleven en de hun gegeven talenten in dienst te stellen voor de gemeente.

 

 

Diaconie en ouderen

Ouderen in de gemeente worden vaak minder mobiel, ze komen daardoor de deur niet uit en lopen het gevaar langzaam te vereenzamen. Ook deze groep gemeenteleden verdient speciale aandacht. Om te zorgen dat ouderen regelmatig bezocht worden door iemand uit de gemeente is een bezoekrooster een nuttig hulpmiddel. Dit bezoek hoeft niet alleen door de diakenen zelf gedaan te worden; zij mogen daar best vrouwen of jeugd uit de gemeente voor inschakelen. Ook een praktische thuishulpgroep kan veel bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en andere problemen zoals vervuiling en ondervoeding.

Diakenen behoeven dus niet alles zelf te doen maar het is ook niet goed als de diakenen alleen maar organiseren en zelf de ouderen nooit bezoeken.

Het is ook een taak van de diakenen om de ouderen zoveel en zolang mogelijk te betrekken bij het gemeenteleven. Stimuleer ouderen om naar de kerk te komen en regel zonodig vervoer voor hen. Bedenk dat kerktelefoon een prachtig hulpmiddel is, maar kan bijdragen aan het vereenzamen van ouderen.

Bedenk als diaken dat ook een oudere in een verzorgingshuis of verpleeghuis zich eenzaam kan voelen. Veel ouderen komen niet of nauwelijks van hun kamer af en voelen zich eenzaam, terwijl het lijkt dat ze met velen samen wonen.