Docu-alerts worden aangeboden door Jaap Penninga en Johan Klaassen  (voorheen  L!R!S VG). 

U vindt hier de Docu-alerts vanaf 19 juni tot 27 november 2015.

 

19juni2015 

Wmo 

 • Terugvordering van geld in de WMO nog onduidelijk geregeld
  Dat is de strekking van dit korte artikel op de website van kenniscentrum Schulinck.
 • Meer informatie beschikbaar over overgang lage ZZP’s naarWmo
  Mensen met een AWBZ/Wlz-indicatie en een laag ZZP, die thuis wonen, vallen nu nog onder het overgangsrecht. Zij moeten dit jaar kiezen of zij in de Wlz willen blijven dan wel overgaan naar Wmo of Zvw. Inmiddels is meer informatie beschikbaar over de omvang en samenstelling van deze groep. Zie voor meer info dit bericht (bron: VNG).In het bericht staan links naar onder meer overzichten per gemeente.
 • Gemeenten hebben nog geen idee van de uitgaven door zorginstellingen
  Oorzaak daarvan is dat zorginstellingen nog nauwelijks declareren bij de gemeente. Voor meer info zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Veel gemeenten slaan nog steeds het (wettelijk verplichte) keukentafelgesprek over
  Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur bij een aantal gemeenten. Als gevolg daarvan zijn er veel bezwaarschriften ingediend en lopen er allerlei juridische procedures. Gemeenten lopen daardoor forse financiële en beleidsmatige risico’s. Zo blijkt ook uit twee andere berichten op de website Binnenlands Bestuur: hier en hier. Ook Ieder(in) heeft gereageerd op deze situatie. Zie voor die reactie hier.
 • Keukentafelgesprek vertoont nog veel kinderziektes.
  Maar ook als het keukentafelgesprek wel gevoerd wordt, dan gaat het niet altijd goed. Dat blijkt uit de raadpleging die is uitgevoerd door het programma Aandacht voor Iedereen(AVI).Een korte samenvatting van de uitkomsten is hier te vinden(bron: Ieder(in)). AVI heeft n.a.v. deze raadpleging een nieuwe handreiking voor Wmo-raden en belangenbehartigers gemaakt. Die is hier te vinden.  
 • Gevolgen van de gewijzigde Europese Aanbestedingrichtlijn voor Wmo en Jeugdwet
  In een kort factsheet  gaat de VNG in op de gevolgen van de deze vernieuwde richtlijn voor  aanbestedingen in de Wmo en de Jeugdwet. 

Wet langdurige zorg 

 • Inbreng Kansplus voor de Vernieuwingsagenda langdurige zorg
  VWS is bezig een ‘Vernieuwingsagenda voor de langdurige zorg’ op te stellen. Daarvoor wordt inbreng van cliëntenorganisaties gevraagd. De reactie van Kansplus is hier te lezen. 
 • Nieuw overzicht van instrumenten om cliëntenervaringen te meten
  Mogelijk interessant voor leden van CCR-en en familieraden is het nieuwe overzicht dat VGN gepubliceerd heeft van toegelaten kwaliteitsinstrumenten om de ervaringen van cliënten in de gehandicaptenzorg te meten. Zie voor meer info dit bericht (bron:VGN).

 

Participatiewet 

 • Kostendelersnorm (’mantelzorgboete’) in AOW uitgesteld
  Dat heeft Staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer laten weten in deze brief.
  Zij wil eerst verder onderzocht hebben hoe die kostendelersnorm de mantelzorg gaat belemmeren.Zie voor meer info ook dit bericht (bron: Divosa).
  Zie verder voor een column over de werking van de mantelzorgboete hier (bron: Sociale vraagstukken).
 • Reactie Klijnsma op brief van LCR over schoolverlaters Vso en Praktijkscholen
  De Landelijke Clientenraad (LCR) had een ongeruste brief geschreven over de problemen die schoolverlaters van het VSO en Praktijkscholen ondervinden bij de toelating tot de banenafspraak. SZW heeft daar nu op gereageerd via deze brief.
 • Voortgang Wetsvoorstel Harmonisatie instrumenten Participatiewet
  Gemeenten en het UWV gebruiken nu verschillende middelen om de arbeidsdeelname van mensen te stimuleren via de Participatiewet. Het Rijk wil dat die middelen op elkaar afgestemd worden en heeft daarvoor deze wet gemaakt.  Die wet wordt nu in de Tweede Kamer behandeld. De Kamer heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld; die zijn nu door SZW beantwoordin dit stuk.
  Zie voor meer info ook dit korte bericht (bron: Divosa).
 • Mogelijkheden van zorginstellingen om mensen met een beperking aan een baan te helpen
  Ook gehandicapteninstellingen kunnen in het kader van Participatiewet en Banenafspraak mensen met een beperking aan een baan helpen binnen de eigen organisatie.Op de website van VGN is een overzicht te vinden van handreikingen die door diverse organisaties daartoe zijn opgesteld. Zie voor meer info dit bericht (bron: VGN). 

  

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 • Voortgang behandeling in de Eerste  Kamer.
  Deze wet wordt nu door de Eerste Kamer behandeld.Die Kamer heeft inmiddels  schriftelijke vragen gesteld ; die zijn nu door VWS beantwoord in dit stuk.
  Op 30 juni is de mondelinge behandeling van de wet gepland. Zie hier voor een korte reactie van de LSR op deze wet.

 

 26 juni 2015

PGB

 • SVB moet boete betalen vanwege te late uitbetaling PGB
  Dat heeft de kantonrechter in Amsterdam bepaald. Die uitspraak is via dit bericht van Per Saldo te vinden. De SVB gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak; zie dit bericht ( bron: Nationale Zorggids).
  Staatssecretaris van Rijn wil nog niet inhoudelijk reageren op die uitspraak, zo blijkt uit  deze brief.
 • Collectieve schadeclaim voorbereidt door StichtingPGB-claim
  Deze nieuwe stichting wil een collectieve schadeclaim indienen in verband met te late of niet uitbetalen vanPGB’sdoor de SVB. Bij die Stichting hebben zich inmiddels 1800 mensen aangemeld. Meer info daarover hier (26/6) en hier (22/6) (bron:Skipr).

Wmo

 • Voortgangsrapportage VWS over ontwikkelingen in de Informele zorg en mantelzorg
  Via deze Rapportage informeert Staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer over de ondersteuning vanmantelzorgersénover mantelzorg en werk. Bij die rapportage zitten twee bijlagen; één daarvan gaat over het programma In voor Mantelzorg (link).

Wet langdurige zorg

 • Wie kan deindicatie-aanvraagbij het CIZ ondertekenen?
  Sinds vorig jaar zijn de regels daarvoor door het CIZ aangescherpt. Dat leidt soms tot onduidelijkheden in de praktijk. In deze brief van VWS wordt ingegaan op die regels en op de uitzonderingen.
 • Hoeveel geld is er in 2016 beschikbaar voor de langdurige zorg?
  Daarover heeft Staatssecretaris Van Rijn een brief geschreven aan de beide Kamers.

Bij die brief zit een afschrift van een brief aan de NZA waarin wordt ingegaan op het beschikbare geld voor 2016 (incl. PGB). Met die kennis weten de zorgkantoren nu
voor hoeveel zij zorg kunnen ‘inkopen’ voor 2016.

 • Voortgangsrapportage VWS over de hervormingen langdurige zorg
  Deze voortgangsrapportage gaat over de ontwikkelingen in het tweede kwartaal 2015. Bij die rapportage zit een aantal bijlagen, waaronder een overzicht (4 pag.) van alle lopende onderzoeken naar de veranderingen in de langdurige zorg (link), een overzicht van de signalen van zorgaanbieders (link) éneen overzicht van de cliëntenervaringen met de huishoudelijke hulp(link).
 • Overgangsrecht ‘WLZ-indiceerbaren’ verlengd met een jaar tot 2017
  In die voortgangsrapportage staat ook dat het overgangsrecht is verlengd tot 2017. Op die manier kan het CIZ veel zorgvuldiger herindiceren. Meer info is te vinden in dit bericht(bron: Per Saldo).
 • Voorlopig geen vergroting vanZorgkantoorregio’s
  Dat heeft Staatsecretaris Van Rijn recent besloten. Zie voor meer info deze brie faan
  de Tweede Kamer.
 • Reactie VWS op signalen over het niet goed uitvoeren van de keukentafelgesprekken
  Die reactie is hier te vinden.In die reactie wordt ook aandacht besteed aan berichten over de hausse aan bezwaarschriften over vooral de vermindering van de huishoudelijke hulp. Volgens Staatsecretaris Van Rijn krijgen gemeenten die foute keuzes maken in de uitvoering van de WMO geen extra geld als zij later meer kosten moeten makenom die foute keuzes weer te repareren. Zie voor meer info daarover dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur) en deze reactie van Ieder(in).
 • Duidelijkheid over doorverhuur van corporatiewoningen door zorgorganisaties
  Veel organisaties huren woningen van woningbouwcorporaties en verhuren die vervolgens aan cliënten. Dat blijkt in de praktijk ingewikkeld. Daarnaast verandert de regelgeving binnenkort. Het Kenniscentrum voor wonen en zorg (KCWZ) heeft daarom een handreiking gepubliceerd, waarin één en ander wordt uitgelegd. Voor meer info zie dit bericht; in het bericht staat een link  naar de handreiking(bron:VGN).

Wmo/Wet langdurige zorg

 • Gevolgen verhoging en stapeling eigen bijdragen voor zelfredzaamheid en participatie
  In dit artikel in Sociaal Bestek beschrijftBettyStam (medewerker KoepelWmo-raden) de ongewenste gevolgen van verhogingen en stapeling van eigen bijdragen op zelfredzaamheid en participatie(bron:KoepelWmo-raden)..

Participatiewet

 • Informatie over Subsidieregeling beroepsonderwijs jongeren met een handicap
  Er bestaat een subsidieregeling die het bepaalde groepen jongeren met een beperking mogelijk moet maken om beroepsonderwijs te volgen.
  VNG heeft een handreiking gemaakt met meer informatie over die subsidieregeling.
 • Antwoorden op Kamervragen over het geringe aantal gerealiseerde garantiebanen
  StaatsecretarisKlijnsmabeantwoordde deze week vragen van de SP hierover.
  Zie voor die antwoorden hier.
 • LCR: betere dienstverlening nodig voor jongeren met  licht verstandelijke beperking
  De ervaring van de LCR is dat veel jongeren met een licht verstandelijke beperking die zich bij de gemeente aanmelden voor een uitkering, snel buiten beeld raken als zij vier weken moeten wachten op ondersteuning. De LCR heeft daarover een brief geschreven aan de Staatssecretaris Klijnsma.Voor meer info en de brief zie dit bericht.
  De LCR vindt blijkens dit bericht dat de dienstverlening aan deze groep ook verder tekort schiet.(bron:LCR).


Jeugdwet

 • Toelichting op Jeugdbudget 2016.
  Op de site van de VNG is een uitgebreide toelichting te vinden over de opbouw van het Jeugdbudget 2016, zoals gepresenteerd in de mei-circulaire.

Divers

 • Privacy: belemmering of steun?
  In een kort opiniërend  artikel op de website vanSchulinckwordt ingegaan op de vraag of het toestemmingsvereiste i.v.m. privacy belemmerend of steunend werkt voor bv. sociale wijkteams.
 • Mantelzorg is in beeld in gemeentelijk beleid
  Dat is in ieder geval de conclusie van een onderzoek in opdracht van de VNG. Zie voor meer info dit bericht (bron: VNG).In het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport. 
 • Meer macht bestuursrechter nodig in het sociaal domein
  Dat is het pleidooi van twee bestuurskundigen; op die manier ontstaat er volgens hen meer rechtszekerheid voor burgers in het sociaal domein. Voor meer info zie dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nationaal Onderzoeksprogramma gehandicapten gestart
  VWS heeft 8 mln. beschikbaar gesteld voor een onderzoeksprogramma gehandicapten. Die programma moet leiden tot betere ondersteuning van onder mensen met een verstandelijke beperking. Afgelopen week is dit programma officieel gestart. Voor meer info zie dit bericht (bron: Nationale Zorggids).
 • Afscheid hoogleraar Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen
  Deze week nam ook prof. Henny vanSchrojensteinLantman-deValk afscheid. Zij was verbonden aan de Radboud Universiteit. Meer info daarover in dit bericht (bron:VGN). In dat bericht staat een link naar haar afscheidscollege. |

 

4 juli 2015

PGB

 • Weer debat met Tweede kamer over PGB
  Afgelopen week was het 7e debat over de problemen met de uitbetaling van de PGB’s. Voorafgaand aan dat debat had Staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer weer een  stand van zaken brief met bijlagen gestuurd. Die brief met bijlagen is hier te vinden. Ook Per Saldo had de Kamer een brief gestuurd met daarin een aantal voorstellen voor vereenvoudiging van het PGB-systeem. Die voorstellen zijn hier te lezen.  Op de website van Per Saldo staat ook een kort verslag van de uitkomsten van het debat.

Wmo

 • Vage Wmo leidt tot veel claims van burgers
  Onder deze kop staat een artikel in Binnenlands Bestuur, waarin wordt ingegaan  op de mogelijkheden om claims in te dienen bij foute beslissingen van de gemeente.
 • Van Rijn grijpt nu niet in ; eerst moet de rechter spreken
  Afgelopen week was er nog een debat in de Tweede Kamer over de uitvoering  van de Wmo. De Kamer wilde dat Van Rijn ingrijpt bij gemeenten die foutieve  beslissingen blijven nemen. Van Rijn vindt echter dat eerst de rechter zijn werk moet kunnen doen. Zie voor meer info deze link (bron: Binnenlands Bestuur). 

Wet langdurige zorg

 • Veel zorginstellingen kennen de nieuwe privacy-regels nog niet
  Dat blijkt uit een onderzoek van Accountantsbureau BDO. Meer info in dit bericht (bron:Skipr).Het onderzoek zelf is hier te vinden (bron: BDO).
 • Medewerkers gehandicaptenzorg voelen zich nogal eens onveilig
  Dat is de conclusie van een onderzoek door vakbond CNV Zorg en Welzijn. Zie voor meer info deze link (bron: Skipr). Klik hiervoor de reactie van VGN
  (de koepel van de gehandicapteninstellingen)

Wmo/ Wlz

 • Stand van zaken langer zelfstandig wonen
  VWS voert samen met het ministerie van Wonen beleid om langer zelfstandig wonen te bevorderen (de zgn. Transitieagenda Langer zelfstandig wonen). In deze brief geven deze beide ministeries een stand van zaken bij de uitvoering van dat beleid.

Participatiewet

 • UWV mag anticiperen op de nieuwe afspraken over de uitvoering van de banenafspraak
  Omdat de uitvoering van de banenafspraak in de afgelopen maanden moeizaam  op gang kwam, is afgesproken om de uitvoering te vereenvoudigen. In eerdere Docu-alerts hebben we daarover bericht. Die afspraken moeten echter nog in regelgeving  vertaald worden. Staatssecretaris Klijnsma heeftnu het UWV toestemming gegeven om vooruitlopend daarop alvast via die nieuwe regels te gaan werken. Zie voor meer info
  deze brief die zij daarover aan de Eerste Kamer stuurde.
 • De nieuwe uitkeringbedragen per 1 juli 2015
  Een overzicht van die bedragen (bv voor de Wajong) is hier te vinden.
 • Aantal nieuwe Wajong-uitkeringen met 90% gedaald
  Dat blijkt uit dit bericht (bron: Divosa)en dit bericht (bron: LCR).
 • Klijnsma: uitvoering banenafspraak komt goed op gang
  Dat heeft zij geschreven aan de Tweede Kamer in een brief over de ‘eerste tussentijdse  resultaten banenafspraak’. Zie voor meer info dit bericht (bron: Divosa).De brief zelf is hier te vinden.


Jeugdwet

 • Nieuwe verdeling budgetten jeugdwet leidt tot grote verschillen
  Vanaf 1 januari 2016 wordt het geld voor de Jeugdwet via een nieuwe methode over de gemeenten verdeeld. Die nieuwe methode leidt tot soms forse afwijkingen van het budget dat gemeenten over dit jaar kregen. Zie voor meer info dit bericht
  (bron: Schulinck).
 • Gemeenten krijgen geen extra geld van VWS als zij geld tekort komen in 2015
  Dat heeft Staatssecretaris Van Rijn laten weten in antwoorden op vragen van de SP  Zie voor meer info dit bericht (bron:Skipr).
 • Toegang en verwijzing Jeugdzorg nog onvoldoende
  Dat blijkt uit de Monitor Transitie Jeugd. Zie voor meer over de tekortkomingen dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De reactie van de gemeenten is hier te vinden. 

Divers

 • VWS: Gebruik psychofarmaca moet minderIn de langdurige zorg (waaronder gehandicapteninstellingen) wordt nog veel gebruik
  gemaakt van psychofarmaca (zoals kalmerende of versuffende medicijnen). VWS vindt dat  die medicijnen minder gebruikt moeten worden en heeft daarvoor een Plan van Aanpak opgesteld. Zie voor dat Plan en de begeleiden brief van Staatssecretaris Van Rijn hier en hier.

 

11 juli 2015

 is er in verband met vakant

 

PGB

 

 • Uitkomsten 7edebat met Tweede kamer over PGB
  In dit debat zijn enkele moties aangenomen. Onder meer over de vereenvoudiging van het systeem en over de verlenging van indicaties. Zie voor een overzicht van die aangenomen moties hier (bron: Per Saldo).

 

Wmo

 

 • Bedoeling keukentafelgesprek nog eens uitgelegdNaar aanleiding van onduidelijkheden brengt de VNG in dit bericht opnieuw
  de handreiking van AVI (van april 2015) over de bedoeling en inrichting van het keukentafelgesprek onder de aandacht van gemeenten.
  • ‘Eigen plan’ nog niet in beeld bij gemeenten
   Burgers hebben in de Wmo en de Jeugdwet het recht om met het eigen netwerk een plan te maken voor de gewenste ondersteuning. Uit dit bericht blijkt dat gemeenten hier nog slordig mee omgaan (bron: Sociale Vraagstukken).

 

Wet langdurige zorg

 

 • Factsheetcliëntenondersteuning in de langdurige zorg
  Niet alleen in deWmo, maar ook in de langdurige zorg bestaat recht op onafhankelijke cliëntenondersteuning. Deze kan onder meer door MEE en Zorgbelang verstrekt worden. Meer info is te vinden in deze korte factsheet.
 • Inspectie past onderzoeksprocedures bij calamiteitmeldingen aan
  Naar aanleiding van een debat over de kwaliteit in gehandicapteninstellingen is besloten dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn onderzoeksprocedures
  gaat aanpassen. In deze brief informeert Staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer over die aanpassingen.
 • Vragen over Beleidsregels indicatiestellingWlzbeantwoord
  Door de Tweede Kamer zijn eerder een reeks vragen gesteld over deze Beleidsregels. VWS heeft die nu beantwoord.   
 • Herindicatieernstig meervoudig beperkte kinderen
  Voor deze kinderen ( onderdeel van de ‘vergeten groep’) past het CIZ de indicaties aan. Zie voor meer info hier (bron: websitehoeverandertmijnzorg).
 • Aanpassing indicatie ‘dagbesteding’ voor leerlingen metWlz-zorg
  Ook voor deze kinderen wordt de indicatie aangepast door het CIZ;meer info hier. (bron: websitehoeverandertmijnzorg).
 • Nieuw afwegingskader toegang tot de langdurige zorg
  Zorginstituut Nederland en CIZ hebben op verzoek van VWS een afwegingskader gemaakt
  dat door het CIZ gebruikt kan worden bij de indicatiestelling voor deWlz.
  Dit afwegingskader is in feite een operationalisering van de wettelijke toegangscriteria
  (‘
  blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht en/of 24 uur zorg nabij om ernstig
  nadeel te voorkomen’)
  en de Beleidsregels indicatiestelling 2015. Zie voor meer info
   dit bericht; het afwegingskader en het rapport is via deze link te vinden
  (bron:hervorminglangdurigezorg).
 • Kleine aanpassingen in het zorginkoopbeleid zorgkantoren 2016
  Meer informatie over deze aanpassingen is te vinden in dit bericht (bron:VGN).

 

Wmo/Wlz/Jeugdwet

 

 • Spoed- en crisiszorg nog onduidelijk geregeld
  In de praktijk blijkt dat door alle veranderingen op het sociaal domein nog al eens onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het indiceren, regelen en het betalen
  van spoed- en crisiszorg. VNG heeft hierover eerder in overleg met andere landelijke partijen een ’informatiekaart’ gemaakt. Die kaart is nu geactualiseerd en is via deze link te vinden.
 • Gemeente geeft toe dat zij geen greep heeft op het sociaal domein
  De gemeente Leidschendam-Voorburg meldt in een brief aan de gemeenteraad dat zij geen greep heeft op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Uit het bericht op
  Binnenlands Bestuur blijkt dat dit bij meer gemeenten speelt. In een ander bericht op dezelfde website geven gemeenteraadsleden hoe lastig het is om
  controle op de uitvoering van de 3D te houden.

 

 
Participatiewet

 

 • Handige handreiking over Participatiewet geactualiseerd
  De LandelijkeClientenraadheeft vorig jaar een handige handreiking over de Participatiewet uitgegeven voor lokale belangenbehartigers en cliëntenraden.Er is nu een geactualiseerdeversie beschikbaar. Die nieuwe versie is via deze link vinden.
 • Vraagtekens bij cijfersKlijnsmaover banengroei arbeidsgehandicapten
  Vorige week publiceerde staatssecretarisKlijnsmacijfers over de groei van het aantal banen voor arbeidsgehandicapten in 2013 en 2014. In de vorigeDocu-alertmaakten we melding van die brief. Inmiddels worden door deskundigen zoalsCedrisen door cliëntenorganisaties (waaronder Ieder(n)) vraagtekens bij die cijfers gezet. Zie voor de reactie van Cedris en Ieder(in) hier resp. hier.

 

Jeugdwet 

VN-verdrag gelijke behandeling

 

 • Voorstelen van LCR en cliëntenorganisaties over het Plan van Aanpak
  De LandelijkeClientenraad(LCR) heeft de Kamer een brief gestuurd met daarin voorstellen ter verbetering van het Plan van Aanpak. Zie voor die brief hier (bron:LCR).
  Ook andere cliëntenorganisaties (waaronder Ieder(in)) hebben dat gedaan; hun inbreng is hier te vinden (bron: Per Saldo).

 

Medezeggenschap 

 • Welke informatie moet de zorgaanbieder aan deClientenraadverstrekken?
  Over deze vraag heeft een rechter onlangs uitspraak gedaan. Op de website van Kansplus is een korte notitie met meer informatie te vinden.

 
Divers 

 • Aangifte doen bij vermoedens van seksueel misbruik
  In juni vond over dit onderwerp een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer. De inbreng Kansplus is hier te vinden.
 • Zorginstituut: meer inzicht nodig in kwaliteitsinstrumenten van o.a. gehandicaptenzorg
  Dit concludeert het Zorginstituut (een belangrijk adviesorgaan op het terrein van de zorg), dat onderzoek heeft laten naar de instrumenten die instellingen gebruiken om de kwaliteit van leven te meten.Zie voor meer info dit bericht (bron:Invoorzorg); het deelrapport over de gehandicaptenzorg is hier te vinden.

 

24 juli 2015

 

Wmo

 • Herbeoordeling overgangscliëntenAwbzkost gemeenten meer tijd
  Gemeenten moeten uiterlijk eind dit jaar alle cliënten, die uit deAwbzzijn overgekomen, herbeoordeeld hebben. Dat gaat bij een aantal gemeenten mogelijk niet lukken. VNG doet in deze korte handreiking suggesties aan gemeenten hoe dat op te lossen.
 • VNG: Werkagenda Vernieuwing maatschappelijke ontwikkeling voor gemeenten
  Met deze werkagenda wil de VNG gemeenten ondersteunen en inspireren bij de de verdere vernieuwing van het sociaal domein. Zie voor meer info dit bericht; de werkagenda zelf is hier te vinden.
 • Forse groei aantal rechtszaken over deWmoin het eerste halfjaar 2015. Dat meldt de Raad voor de rechtspraak via dit bericht ( bron: Binnenlands Bestuur)

Wet langdurige zorg

 • Deel cliënten met een laag ZZP kan toch in de WLZ blijven
  Het gaat om cliënten die een laag ZZP hebben (bv VG 1 of 2) en op 1 januari 2015 in de eigen (aanleun)woning zorg ontvingen op basis van het Volledig Pakket Thuis (VPT). Oorspronkelijk zouden zij moeten kiezen tussen opname in een instelling (zorg met verblijf) dan wel proberen zorg te krijgen via deWmo. Staatssecretaris Van Rijn is daar nu op  teruggekomen. Zij kunnen in de W z blijven. Hij heeft toegezegd de wet op dit punt  te zullen wijzigen. Zie voor meer info dit bericht (bron: VGN) en de brief van VWS.
 • Logeren voor ‘Wlz-indiceerbaren
  VGN merkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de logeermogelijkheden onder deWlz. Daarom heeft de VGN de belangrijkste punten op een A4 samengevat. Zie voor meer info en het A4-tje dit bericht (bron:VGN).
 • Hoe wordt de verpleging bekostigd bijWlz-indicatie: uit deWlzof de Zorgverzekeringswet?
  Ook hier bestond onduidelijkheid: op verzoek van VGN heeft het Zorginstituut Nederland dat nu verduidelijkt. Meer info is te vinden in dit bericht (bron VGN). In het bericht staat een link naar het officiële standpunt van het Zorginstituut. 
 • Veranderde uitleg van ‘niet voor behandeling toegelaten plaatsen’
  Dat heeft gevolgen voor de bekostiging van behandeling in deWlz. Daarvoor blijkt echter geen geld aanwezig te zijn. VGN heeft hierover nu een brandbrief aan VWS gestuurd. Zie voor meer informatie dit bericht (bron:VGN).
 • Zorgplanbespreking In deWlzanders geregeld dan onder deAwbz

Viilans heeft deze verschillen en overeenkomsten samengevat in een overzichtelijke tabel. Die tabel is via dit bericht te vinden ( bron:VGN).

 • Nieuwe voorwaarden voor logeer- envakantie-opvangmet PGB in deWlz
  Zie voor meer informatie dit bericht van Per Saldo.
 • Verspilling in de langdurige zorg
  VWS is al langer met dit thema bezig. Eerder zijn er meldacties geweest en daarop is actie ondernomen. VWS heeft nu een eerste verkennende wetenschappelijke studie naar dit onderwerp laten doen. Conclusie is dat vervolgonderzoek nodig is. Zie voor het rapport en de begeleidende brief van VWS hier resp. hier.

(Passend) Onderwijs /Wlz/ Jeugdwet

 • Hoe regel ik zorg op school? 
  Voorheen werd die zorg uit deAwbzgefinancierd. Nu komt die financiering uit de Wlz, de Jeugdwet of de Zorgverzekeringwet. Via deze handreiking is meer informatie daarover te vinden (bron: website hoeverandertmijnzorg.nl )

Participatiewet

 • Kostendelersnorm per 1 juli ook van toepassing op bestaande bijstandsuitkeringenZie voor meer info dit bericht (bron: gemeenteloket SZW).
 • Gesprekken over Cao voor deSW-bedrijvenweer heropend
  Zie voor meer bijzonderheden dit bericht (bron:VNG)
 • Verdeling bijstandsbudgetten over gemeenten aangepast
  Hierover is meer te lezen in deze brief vanSozawe. Het bijgestelde budget per gemeente is via deze linkv inden (bron:gemeenteloket.minszw).
 • Merendeel werkbedrijven richt zich op brede doelgroep
  Werkbedrijven zijn samenwerkingverbanden van gemeenten, UWV, werkgevers en werknemers en zijn bedoeld om de banenafspraak uit te voeren. Alle 35 regionale werkbedrijven zijn nu ingesteld. De website Binnenlands Bestuur heeft een enquête onder deze bedrijven gehouden. Zie voor de verdere uitkomsten dit bericht.  

Jeugdwet

 • Overzicht rechterlijke uitspraken over de Jeugdwet
  Op de VNG-websitestaat een overzicht van alle rechterlijke uitspraken over de Jeugdwet  vanaf 1 januari dit jaar.
 • Bezwaren tegen aanpassingprivacy-regelingjeugdzorg
 • Zonder medische gegevens geen betaling door de gemeente. Dat is de kern van een tijdelijke regeling van VWS en Justitie. Met deze regeling wil het kabinet de al langer lopende discussie over de privacy in de jeugdzorg beëindigen. Meer info over deze regeling is te vinden in de beantwoording van Kamervragen van D’66. De tijdelijke regeling is blijkens dit bericht overigens politiek omstreden (bron: Binnenlands Bestuur).

Divers

 • Hoeveel geld is er de komende jaren voor de gehandicaptenzorg beschikbaar? VGN heeft deze gegevens nog eens op een rijtje gezet in deze notitie(bron: VGN).

 

 1 aug. 2015

 Wmo 

 • Nieuw Kennisdossier van AVI over inkoopbeleid Wmo vanuit cliëntenperspectief
  Dit dossier van het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) is hier te vinden.
 • Op last van de rechter kennen gemeenten alsnog meer huishoudelijke hulp toe
  Dit komt naar voren in het gelijknamige artikel op de website Binnenlands Bestuur  op basis van onderzoek bij een aantal gemeenten die door de rechter in het ongelijk zijn gesteld.
 • Alle beleidsinformatie over cliëntenondersteuning te vinden op nieuwe websitepagina
  De VNG heeft alle beleidsinformatie over cliëntenondersteuning bij elkaar gezet op een nieuwe thematische website. Die pagina is hier te vinden.

 

Wet langdurige zorg

 

 • Aanpassing van de Regeling langdurige zorg per 1 juli 2015
  Deze Regeling bevat een aantal uitwerkingen van de Wlz. Deze Regeling is inhoudelijk aangepast per 1 juli 2015. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen staat in dit bericht (bron:VGN).In dat bericht staat ook een link naar de tekst van deze Regeling.

  

Jeugdwet

 

 • Bij een aantal zorgverleners is het jeugdhulpbudget binnenkort op
  De Tweede Kamer wil meer informatie van VWS over deze noodsignalen; zie voor meer info dit bericht(bron: Skipr). VNG heeft inmiddels een reactie gepubliceerd.
 • De tijdelijke aanpasing van de privacy-regeling jeugdzorgIn vorige Docu-alerts hebben we geïnformeerd over de tijdelijke aanpassing van
  deze privacy-regeling. In aanvulling daarop hierbij een link naar de recente beantwoording van Kamervragen van D’66 door VWS en Justitie over dit onderwerp.
  • Eerste cijfers over gebruik jeugdzorg in 2015 bekend.
   Het CBS heeft het gebruik in het eerste kwartaal van 2015 onderzocht en publiceert die cijfers nu. Zie voor meer info dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
   Meer cijfers zijn hier te vinden op de CBS-website.

 

Passend Onderwijs  

 • Het Passend Onderwijs na één jaar
  Op de website van de PO-Raad staat een artikel waarin wordt teruggekeken op
  de resultaten van één jaar Passend Onderwijs.

 

Divers 

 • Decentralisaties leiden tot kostenbewustzijn
  Dat is de kern van een korte blog van Peter Hilhorst op de website Sociale Vraagstukken. Kostenbewustzijn kan leiden tot bewuste afwegingen, maar dat wordt soms belemmerd door regelgeving.
 • Gemeente Enschede vergeet eigen bijdrage Wmo te innen bij deel cliënten
  Dat meldt de website Binnenlands Bestuur in dit artikel..
 • AVG-arts berispt door medisch tuchtcollege
  Dit College vond dat de AVG-arts op een aantal onderdelen onvoldoende professioneel gehandeld had bij de levensbeëindiging van een ernstig verstandelijke gehandicapt kind. Zie voor meer info dit bericht (bron: Nationale Zorggids).De volledige uitspraak van het tuchtcollege is hier te lezen. 

 

7 augustus 2015

PGB

 • Van Rijn: PGB-problematiek stabiliseert zich
  In een brief informeert Staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer over de stand van zaken bij uitbetaling van de PGB’s. Zie voor meer info ook dit bericht (bron: Schulinck). Bij de brief zit als bijlage ook een verbeterplan om het systeem rondom de PGB’s te vereenvoudigen.
 • Onafhankelijk onderzoek naar schade vanwege de PGB-problematiek
  In opdracht van VWS doet een bureau onderzoek naar de schade die PGB-houders en zorgverleners hebben geleden als gevolg van de PGB-problematiek
  Dit bureau heeft een enquête opgesteld en vraagt om dat in te vullen.
  Zie voor meer info dit bericht van Per Saldo; onderaan het bericht staat een link naar de enquête.

Wmo

 • Nieuwe handreiking voor gemeenten over waardering van mantelzorgers
  Deze handreiking is door VNG gemaakt samen met Mezzo en is bedoeld voor het gemeentelijke beleid. Centraal staat de vraag hoe de waardering
  van de mantelzorgers kan worden vormgegeven door de gemeente.

Wet langdurige zorg

 • Welke zorg valt onder de Wlz?
  Zorginstituut Nederland publiceert sinds kort het elektronisch Wlz-kompas. In dat Kompas wordt de Wlz diepgaand uitgelegd. Dit Kompas is nog in ontwikkeling;het is hier te vinden (bron: Zorginstituut Nederland).
 • Medewerkersbestand gehandicaptenzorg vergrijst
  Dat blijkt uit cijfers van de VGN; zie voor meer info dit bericht (bron: Nationale Zorggids). De cijfers zijn hier te vinden(bron:VGN).
   

Participatiewet

 • Cijfers over gebruik Wsw in 2014In opdracht van het ministerie van SZW wordt jaarlijks de WSW-statistiek gepubliceerd.
  Zie voor meer info dit bericht(bron: gemeenteloket SZW); het jaarbericht zelf is hier
  te vinden.

Jeugdwet

 • Privacy-probleem in de Jeugdzorg blijft de gemoederen bezig houden
  In vorige Docu-alerts hebben we al eerder over dit onderwerp bericht. Het gaat vooral over de vraag of de diagnose bij (psychische) problemen op de declaratie moet worden vermeld. In eerdere berichten werd gesproken over een tijdelijke regeling: die regeling is nu officieel in werking en is hier te vinden.Zie voor een commentaar op die regeling vanuit de medische wereld dit bericht (bron: Skipr) en zie hier voor een toelichting van VNG.

Divers

 • Cursussen KansPlus voor lokale belangenbehartigers
  In september en oktober organiseert KansPlus op een aantal plaatsen in het land cursussen voor lokale belangenbehartigers. Ook niet-leden van KansPlus kunnen  daaraan deelnemen.Zie voor info dit bericht van KansPlus.
 • Voorstellen om diagnostiek autisme te verbeteren
  Deze zijn gemaakt door de werkgroep Vanuit autisme bekeken; ze zijn hiervinden. Voor meer info over deze werkgroep : www.vanuitautismebekeken.nl

 

14 augustus 2015

 

Wmo

 

 • Geen verschil tussen gemeenten in kwaliteit huishoudelijke hulp
  Dat concludeert het NIVEL op basis van een onderzoek onder zo’n 4000 cliënten. Zie voor meer info dit bericht (bron:Skipr). Het onderzoeksrapport is hier te vinden. (bron:NIVEL).

 


Wet langdurige zorg

 

 • Gehandicapteninstellingen staan er in het algemeen financieel beter voor
  Dat blijkt uit een onderzoek naar de jaarverslagen van deze instellingen over 2014. Meer details zijn hier (bron: Nationale Zorggids) en hier (bron:VGN) te vinden.  In het laatste bericht staat een link naar het rapport.
 • Reikwijdte van Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg aangepast. Deze wijziging is een gevolg van de invoering van de Wlz. Meer info is te vinden
  in dit bericht. (Bron:VGN).

 

Participatiewet

 

 • UWV publiceert brieven over de uitvoering van de banenafspraak
  In het voorjaar hebben diverse organisaties, waaronder SZW, UWV en VNG, afspraken gemaakt om de uitvoering van de banenafspraak te vereenvoudigen. Het UWV heeft nu de (voorbeeld)brieven gepubliceerd die zij (gaan) gebruiken. Zie hier voor meer info  en een link naar die brieven (bron: Samen vo

 

Divers

 

 • Samenwerking is nodig bij palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
  Dat is conclusie van een onderzoek door NIVEL en VUmc. Meer info en een samenvatting van de onderzoeksresultaten zijn hier te vinden(bron: NIVEL).
 • Movisie zoekt vernieuwende vormen van dagbesteding
  In opdracht van VWS is Movisie op zoek naar dergelijke projecten. Meer informatie is te vinden in dit bericht op de website van Movisie.
 • Kamerbrief over het politieverhoor van mensen met een verstandelijke beperking
  We werden geattendeerd op een brief die de minister van Justitie in juli aan de Tweede Kamer stuurde over het politieverhoor van kwetsbare mensen(waaronder mensen met een verstandelijke beperking) en de inschakeling van deskundigen daarbij.
  Die brief is hier te vinden.

 

21 augustus 2015 

 

Wmo 

 • Van Rijn: herbeoordeling PGB’s moet voor 1 oktober afgerond zijn
  Dat blijkt uit een brief die VWS aan alle gemeenten heeft gestuurd. Gemeenten schatten in dat dit een lastige klus gaat worden. Zie voor meer info deze reactie van de VNG en deze reactievan Per Saldo.
 • VWS grijpt niet in bij huishoudelijke hulp
  Dat heeft staatssecretaris Van Rijn geantwoord op vragen van Groen Links en 50PLUS. Deze partijen hadden om zo’n ingrijpen gevraagd omdat (sommige) gemeenten onzorgvuldig waren in het herbeoordelen en toekennen van huishoudelijke hulp. Meer info is te vinden in dit bericht (bron:Gemeente.nu).Voor de antwoorden op de Kamervragen klik hier (vragen Groen Links) en hier (vragen 50PLUS).
 • ‘We zitten in het oog van eenWmo-storm
  Dat zegt Tim Robbé, een adviseur die betrokken is bij de aanbesteding in veel gemeenten in een artikel inZorgvisie. Hij noemt een aantal zaken die nog niet goed lopen en die volgens hem nog voor forse problemen kunnen gaan zorgen.
 • Zorgboerderijen financieel in het nauw door InvoeringWmo2015
  Voor meer info zie dit bericht (bron: Zorgvisie).

 

Wet langdurige zorg 

 • Meer toezicht beperkt het aantal gevallen van ‘upcoding  Enige tijd geleden was er discussie over zorgaanbieders die de zorgzwaarte van cliënten
  zwaarder voorstelden dan die feitelijk was (‘upcoding’).Instellingen konden toen zelf indicaties aanpassen. Nadien zijn er maatregelen genomen om dit te beperken. Die aanpak heeft gewerkt volgens deze brief van VWS. Zie voor meer info dit bericht
  (bron:Skipr).De brief van VWS (met twee onderzoeksrapporten) is hier te vinden.

 

Participatiewet

 Onderwijs en zorg 

 • Onderwijszorgconsulentenhelpen ouders en scholen bij hetonderwijszorgarrangement Deze consulenten kunnen bijspringen als ouders en school er samen niet uit komen. Het gaat specifiek om situaties waar de zorg noodzakelijk si voor het volgen van onderwijs. Voor meer info zie dit bericht (bron:VGN).

 

Divers 

 • Volgens rechter mag bundeling doelgroepenvervoer in één aanbesteding
  Dit blijkt uit een uitspraak van een rechter in Zeeland. Voor meer info zie dit bericht (bron: websiteGemeente.nu

 

28 augustus 2015

 

PGB 

 • Ook kritisch rapport van Ombudsman over uitvoering PGB
  Na de Rekenkamer heeft nu ook de Ombudsman een zeer kritisch rapport geschreven over de wijze waarop de wijzigingen in het PGB zijn voorbereid en
  uitgevoerd. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het rapport zelf is hier te vinden op de site van de Ombudsman.
 • Per Saldo wil verlenging van overgangsrecht PGB’s
  Op die manier kan de herbeoordeling verantwoorder plaatsvinden. Dit stelt Per Saldo voor naar aanleiding van de berichten dat gemeenten de herbeoordeling niet voor 1 oktober klaar kunnen hebben, zoals VWS wil. Zie hier de reactie van Per Saldo.
 • Per Saldo gaat procederen tegen ‘onwillige’ gemeenten over het overgangsrecht
  Dat blijkt uit dit bericht op de site van Per Saldo. Als voorbeeld van een onwillige gemeente wordt Oegstgeest genoemd.
 • Stichting PGB schadeclaim PGB : 3000 aanmeldingen 

Dat blijkt uit een vraaggesprek met de trekker van deze stichting op de site Nationale Zorggids
Dat vraaggesprek is hier te lezen.  

  

Wmo 

 • Kansen voor bewonersinitiatieven: Right to challenge 

In de Wmo 2015 is de mogelijkheid opgenomen dat burgers met elkaar het initiatief nemen om bv zelf zorg en welzijn te organiseren. Deze mogelijkheid
heet ‘Right to challenge’ en is afgeleid van een Engels voorbeeld. Gemeenten kunnen dit ‘Right to challenge’ vorm geven in hun beleid; ze zijn daartoe overigens niet verplicht.
In opdracht van VWS en VNG is de stand van zaken bij gemeenten in kaart gebracht en is geïnventariseerd waarom gemeenten er al dan voor niet kiezen om dit Right to challenge
in de eigen gemeente in te voeren. Zie voor meer info over deze inventarisatie dit bericht  (bron: VNG); onderaan het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.

 

 • Beantwoording Kamervragen over de inzet van (o.m.) mensen met een verstandelijke 
  beperking in de thuiszorg
  Dit zou volgens Kamervragen van de SP gevraagd worden door de gemeente Kaag en Braassem. Deze vragen zijn nu door Staatssecretaris Van Rijn beantwoord. Zie voor een samenvatting van de antwoorden dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). 

 

Wet langdurige zorg 

 

Participatiewet

 

 • Onderzoek Ieder(in): Van school naar werk: wat is er nodig? 
  Ieder(in) wil meer inzicht krijgen in de factoren die een goede aansluiting van school en arbeid mogelijk maken. Ieder(in) roept jongeren op om zich 
  aan te melden voor een onderzoek hierover. Zie voor meer info dit bericht.

 

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

 

 • Volgende stap in de parlementaire behandeling van het VerdragVoor de goedkeuring en invoering van het Verdrag zijn twee wetten nodig. Deze zijn 
  al wat langer bij de Tweede Kamer in behandeling. Die behandeling is nu nog schriftelijk. De regering heeft inmiddels voor iedere wet op een tweede vragenronde van de Tweede Kamer gereageerd. Die twee stukken (officieel: ‘nota naar aanleiding van het nader verslag ’) zijn hier en hier te vinden.  

 

Divers

 

 • ‘Sociale wijkteams: de vuilnisophaaldienst van de bureaucratische verzorgingsstaat?’ 
  Dat zeggen Hilhorst en Van der Lans in de negende aflevering van hun kritische columnreeks op de website Sociale Vraagstukken.
  Dezelfde auteurs hebben eerder voor de VNG drie kritische essays geschreven over de  onderbouwing en de uitvering van de drie decentralisaties. Deze zijn gebundeld in de publicatie: Nabij is beter. Die publicatie is via deze website te downloaden.

 

4 sept. 2015

PGB

 • € 20 mln. beschikbaar voor compensatiePGB-schade? Volgens berichten in de pers zou dit bedrag door VWS zijn uitgetrokken omPGb-ers
  te compenseren die schade hebben geleden door de gebrekkige uitvoering door de SVB. Het bedrag is nog niet officieel bevestigd. Zie voor meer info hier(bron:Skipr).
 • Aantal gemeenten haalt deadline herbeoordeling PGB niet  Staatssecretaris Van Rijn heeft deze deadline op 1 oktober gesteld. Volgens dit bericht
  (bron:Skipr) kunnen enkele gemeenten hier niet aan voldoen. Zij kiezen er voor om het overgangsrecht met enkele maanden te verlengen en de herbeoordeling in de eerste maanden van 2016 te doen.
 • VWS maakt bestuurlijke afspraken over o.m. verbetering van het PGB enherindicaties.
  Deze afspraken zijn gisteren gepubliceerd. Ze zijn gemaakt met alle partijen die bij de uitvoering van het PGB zijn betrokken en met o.m. Per Saldo. Gemeenten krijgen bv meer tijd voor de herindicaties.
  Indeze briefinformeert Staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer over de inhoud
  van die afspraken. Een korte samenvatting is te vinden in dit bericht (bron:Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: Per Saldo).

Wmo

 • Nieuwe factsheet van VNG over Algemene Voorzieningen in deWmo
  Deze factsheet gaat vooral in op de wettelijke voorwaarden waaraan Algemene Voorzieningen moeten voldoen. Veel aandacht wordt besteed aan recente rechterlijke uitspraken m.n. over de vervanging van de individuele voorziening huishoudelijke hulp door Algemene Voorzieningen. Voor meer info klik hier.
 • Accountants ongerust over gevolgen transities voor instellingen Deze transities hebben grote gevolgen voor instellingen. De accountantsorganisatie
  raadt instellingen aan om zelf stappen te ondernemen en niet te wachten op gemeenten.
  Meer info in dit bericht (bron:Skipr).
 • Onderzoek door CAK en VNG naar (te)  hoge eigen bijdragen
  Dit onderzoek wordt ingesteld naar aanleiding van persberichten dat gemeenten eigen bijdragen als melkkoe gebruiken. Zie voor meer info dit bericht
  (bron: Nationale Zorggids).
 • Factsheetover ouderen met een verstandelijke beperking voor Wmo-raden
  Deze (korte)factsheetis gemaakt door VGN (de koepel van de gehandicapteninstellingen) en bedoeld voorWmo-raden. De factsheetis via dit bericht te vinden (bron: VGN). 

Wet langdurige zorg

 • Kamervragen over CIZ dat kinderen met een intensieve zorgvraag zou doorverwijzen naar de gemeente
  Hierover waren Kamervragen gesteld door de SP. VWS heeft deze nu beantwoord.

Wmo/Wlz

 • Nieuwe debat met Tweede Kamer over voortgang decentralisaties Wmo en Wlz
  Dat debat is op 9 september. Enkele cliëntenorganisaties, (waaronder Ieder(in)), en VGN hebben inmiddels schriftelijk aandacht gevraagd voor een aantal zorgen. Die brief is via deze link te vinden (bron: Ieder(in)).
  Ook de VNG heeft de Kamer namens degemeenteneenaantal punten voorgelegd; zie voor die brief hier (bron:VNG) Staatssecretaris Van Rijn stuurde de Tweede Kamer deze week ter voorbereiding op dat debat een brief met een negental bijlagen. Die brief en bijlagen zijn hier te vinden.  
  Eén van de bijlagen is een rapport over ‘Meerderjarigen met verstandelijke beperking en een tijdelijke behoefte aan beschermende woonomgeving’.

Jeugdwet

 • Ook debat over voortgang decentralisatie jeugdzorg. Dat debat vindt plaats op 10 september. De reactie van cliëntenorganisaties staat in bovenstaand stukje.

Participatiewet

 • Herbeoordeling Wajongers die nu dagbesteding hebben, moet eenvoudiger
  Dat vindt een aantal cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in). Zij hebben hierover een brief geschreven naar SZW en VWS. Zie voor meer info hier ;de brief is hier te vinden.
 • Kamervragen over toegang doelgroepenregister voor schoolverlaters beantwoord
  Door de SP waren Kamervragen gesteld over onder meer problemen bij de toelating van schoolverlaters tot het doelgroepenregister. Deze zijn nu door SZW beantwoord.
 • Beantwoording Kamervragen over Tussentijdse meting banenafspraak
  Door de Tweede kamer waren een aantal vragen gesteld over deze tussentijdse meting. Ook die vragen zijn nu beantwoord door SZW.
 • Gemeenten halen aantal beoogde beschutte werkplaatsen niet
  Dat blijkt uit een rapport vanCedris(debranche-organisatievan de Wsw-bedrijven). Zie voor meer info de volgende twee berichten: hier en hier (bron: Binnenlands Bestuur).  

Divers

 • Zonder vrijwilligers geen goede participatie van mensen met een verstandelijke beperking
  Dat stelt Eleonora Venema, orthopedagoog en onderzoekster, in een artikel op de website
  Sociale Vraagstukken.

 

11 sept. 2015

PGB

 • Hoe voeren gemeenten de afspraken over het PGB uit?
  In de vorigeDocu-alertmeldden we de afspraken die VWS heeft gemaakt met onder meer gemeenten over de uitvoering van het PGB. In dit bericht legt VNG uit wat
  deze afspraken betekenen voor gemeenten.

Wmo

 • Reactie VWS op berichten over forse verhogingen van eigen bijdragenWmo door gemeenten
  In de pers waren berichten verschenen over gemeenten die de eigen bijdragenWmo als ‘melkkoe’ gebruiken. In deze brief reageert Staatssecretaris Van Rijn op die berichten n licht hij de manier van berekening van de eigen bijdragenWmotoe.
 • Gemeenten moeten te hoge eigen bijdragen terugbetalen
  Dat heeft Staatssecretaris Van Rijn gezegd in een debat met de Tweede Kamer. oor meer info zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ClientenondersteuningWmoschiet tekort
  Dat schrijft MEE Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. M.n. mensen met een icht verstandelijke beperking enggz-cliëntenzijn hiervan de dupe. Zie voor meer info dit bericht (bon: MEE Nederland); in het bericht staat een link naar de brief.

Wet langdurige zorg

 • Hoeveel geld is er volgende jaar beschikbaar voor deWlz? Beantwoording Kamervragen
  Dat staat in het ‘voorlopige budgettair kader langdurige zorg ‘ (link) dat VWS in juni ubliceerde. Over dat kader zijn kamerbreed vragen gesteld. Die zijn afgelopen week door VWS beantwoord.

Wmo/Wlz

 • Debat met Tweede Kamer over voortgang decentralisatiesWmoenWlz
  Dat debat was afgelopen week. Daarin zijn door Van Rijn een aantal toezeggingen gedaan. Die zijn terug te vinden in de korte verslagen van dit debat r van Ieder(in),VGN,Zorgvisie  en Per Saldo.

Jeugdwet

 • Cijfers per gemeente over soort en aantallen jeugdhulpverlening
  Door het CBS zijn per gemeente cijfers verzameld over het aantal jeugdhulptrajecten en het soort hulp; het gaat om cijfers over het eerste kwartaal van 2015. Zie voor meer info dit bericht; in het bericht staat een link naar hetExcel-bestandmet de cijfers éneen korte toelichting. (bron: websitevoordejeugd).

Participatiewet

 • Extra geld voor beschut werk uitgetrokken
  Volgens dit bericht van VNG heeft het kabinet voor volgend jaar € 100 miljoen extra beschikbaar gesteld voor beschut werk. Zekerheid daarover is er pas volgende week, als het kabinet op Prinsjesdag de begroting voor volgend jaar officieel bekend maakt.
 • Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor mensen die gebruik maken van de garantiebanen
  Het kabinet wil mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Daarvoor zijn allerlei stimulerende maatregelen afgesproken. In aanvulling daarop zijn nu ook
  de arbeidsvoorwaarden vastgesteld. Meer info is hier (bron: VNG) te vinden; in het bericht staat een link naar de arbeidsvoorwaarden en de brief die VNG daarover heeft geschreven aan de gemeenten.
 • Kleine aanpassingen Participatiewet via de Verzamelwet SZW 2016
  Kleine wijzigingen, verduidelijkingen en verbetering van alle sociale wetten worden door SZW ‘opgespaard’ en jaarlijks in één wet aan het Parlement voorgelegd.
  Die wet heet de Verzamelwet SZW 2016. Dat wetsvoorstel is afgelopen week met toelichtende stukken aan de Tweede Kamer voorgelegd. Via die wet wordt
  ook de Participatiewet aangepast.Die stukken zijn hier en hierte vinden.

Medezeggenschap /Wmcz

 • Meer duidelijkheid over rechten Cliëntenraden van instellingen
  De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) (een organisatie die uitspraken doet bij conflicten tussen cliëntenraden en zorginstellingen) heeft
  in een recente uitspraak de rechten van cliëntenraden nog eens verduidelijkt. Een samenvatting van die uitspraak met toelichting is te vinden via de website
  van KansPlus.

Passend Onderwijs

 • Passend Onderwijs werkt niet
  Zie voor meer info dit bericht in Klik met de titel: ‘Veel leraren hebben grote problemen met Passend Onderwijs’.

Divers

 • ‘Voelen mensen met een verstandelijke beperking zich wel thuis in de buurt?’ en ‘Mag je dat ook zeggen?
  Die vragen komen aan de orde in een tweetalblogsop de website Sociale Vraagstukken. Dieblogszijn hier en hier te vinden.
 • Bezuinigingen: te veel en te snel; de grens is bereikt.
  Dat blijkt uit een onderzoek dat door het blad Binnenlands Bestuur is gehouden
  bij burgers, ambtenaren en wethouders. Meer info daarover in dit bericht end it bericht
  (bron: 2x Binnenlands Bestuur).

 

19 september 2015 

 

PGB 

 • Schadevergoedingsregeling PGB en terugbetaling PGB
  Ruim een week geleden schreef Staatssecretaris Van Rijn een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer over de problemen rondom het PGB. In die brief komen onder andere de mogelijkheden van schadevergoeding en de mogelijke terugbetaling van ten onrechte betaalde PGB’s aan de orde. Ook is er aandacht voor de indicatiestelling en de verbetering van hetPGB-systeem. Die brief(met zeven bijlagen!) is hier te vinden.
 • Oegstgeest laat eindelijk generieke korting op PGB vallen
  Volgens dit bericht heeft die gemeente dat onder druk van VWS moeten doen omdat een generieke korting niet kan volgens de regelgeving (bron:Skipr). 
 • Groei PGB gaat ten koste van gehandicapteninstellingen
  Dat heeft VGN in een reactie op berichten in de pers laten weten. Zie voor die reactie hier.
 • Wat staat er over PGB in de Prinsjesdagstukken?
  Dat is terug te lezen in dit bericht van Per Saldo.

 

Wmo/Wlz/Jeugdwet 

 • BegrotingVws2016
  De belangrijkste punten uit deVWS-begrotingzijn samengevat in deze berichten van Ieder(in), VGN,. Klik voor de tekst van deVWS-begrotingzelf hier.
  Zie voor de koopkrachtgevolgen voor mensen met een beperking dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link naar het onderzoek vanNibud.

 

Wet langdurige zorg 

 • Ook instellingen moeten cliënten informeren over onafhankelijke cliëntenondersteuning
  Cliënten hebben volgens deWlzrecht op onafhankelijke cliëntenondersteuning bv bij het opstellen (en de evaluatie) van het zorgplan en bij de zorgplanbespreking.
  Zorgkantoren, maar ook instellingen moeten cliënten daarover actief informeren. MEE en Zorgbelang kunnen die onafhankelijke cliëntenondersteuning leveren. Zie
  voor meer info hier (bron: website hervorming langdurige zorg); in dat bericht staan links naar folders enfactsheetsover deze vorm van cliëntenondersteuning

 

Participatiewet 

 • Begroting SZW 2016De belangrijkste punten voor 2016 zijn samengevat in deze berichten van
  Gemeenteloket SZW, Schulinck, Cedris,
   en Divosa .
  De tekst van deSZW-begroting
  zelf is hier tevinden.
 • Stand van zaken stimulering beschut werken;Klijnsmadreigt gemeenten.
  Om uitvoering te geven aan de Participatiewet kunnen gemeenten onder meer beschut
  werk aanbieden. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft StaatsecretarisKlijnsma
  onderzoek laten doen naar de stand van zaken bij gemeenten. In deze brief beschrijft zij die.
  Zij vindt dat gemeenten erg traag zijn met het scheppen van beschutte werkplekken en
  dreigt gemeenten met landelijke regelgeving, als zij niet sneller gaan werken.
  Het onderzoeksrapport is als bijlage bij de brief gevoegd. Een samenvatting van de brief
  is te vinden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
 • Kamerbrief over maand wachttijd bij jongeren voor de bijstandVoor jongeren (<27 jaar) die bijstand aanvragen, geldt een wachttijd van een maand.
  Onduidelijk is welke ondersteuning kwetsbare jongeren in die periode kunnen krijgen.
  Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft StaatssecretarisKlijnsmain deze brief op welke wijze gemeenten hieraan uitvoering (zouden kunnen) geven.

 

Medezeggenschap /Wmcz 

 • Bestuurders familievereniging kunnen uitgesloten worden van lidmaatschapClientenraad
  Dat heeft de LandelijkeCommissie van Vertrouwenslieden (LCvV) (een organisatie die uitspraken doet bij conflicten tussen cliëntenraden en zorginstellingen) in een recente uitspraak bepaald. Zie voor meer info en een link naar die uitspraak dit bericht (Bron:LCvVenKansPlus)

 

Divers 

 • Waar het nu (nog) fout gaat in het sociaal domein
  Onlangs verscheen het derde rapport van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Dat is een door de regering ingestelde commissie die vooral moet adviseren
  over de samenhang tussen de drie decentralisaties in het sociaal domein. Het rapport bevat een aantal schrijnende beschrijvingen van situaties waar het
  door tegenstrijdige regelgeving, tegenstrijdige belangen, onhandige uitvoering en door bureaucratie nu (nog) niet goed gaat. Het rapport is hier te vinden;
  de casussen zijn te vinden vanaf bladzij 20. De VNG heeft inmiddels op dit rapport gereageerd via deze brief.
 • Waar staat je gemeente in het sociale domein?
  Via de website waarstaatjegemeente.nl is per gemeente informatie beschikbaar over een aantal onderwerpen uit het sociale domein. Die informatie betreft
  het eerste kwartaal 2015. Het is mogelijk om de informatie van de eigen gemeente te vergelijken met andere gemeenten of met het landelijke gemiddelde.
  Voor meer info en toelichting ziedit bericht(bron:VNG); onderaan het bericht staat een link naar de website.
 • ‘Dan maar een brief aan de koning’
  Indie briefricht directeurIlyaSofferzicht tot de koning, omdat niemand anders verantwoordelijkheid lijkt te willen nemen voor de problemen van mensen met
  een beperking.
 • Echte inspraak voor mensen met een verstandelijke beperking
  In eenkort artikelop de website Klik geeft Nicole van Troost haar ideeën over inspraak voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

26 sept. 2015 

 

Wmo/Jeugdwet 

 • Waar moeten gemeenten prioriteit aan geven volgens VWS?
  Staatssecretaris Van Rijn heeft gemeenten deze week een brief gestuurd met daarin een aantal onderwerpen waaraan gemeenten volgens hem prioriteit moeten geven bij de uitvoering van deWmoen de Jeugdwet.Een korte samenvatting is te vinden in dit bericht (bron: VGN).
  Eén van die onderwerpen betreft volgens dit bericht : meer duidelijkheid over de kostprijs vanWmo-voorzieningen, zodat de berekening van de eigen bijdrage
  meer inzichtelijk wordt (bron: website hervorming langdurige zorg) .
 • ‘Mag meneer de Boer terug?’Dat vraagt Ilya Soffer, directeur van Ieder(in), in een column . Meneer De Boer was de ervaren en deskundige indicatiesteller toen zij indertijd hulp vroeg voor haar zoon met een verstandelijke beperking. Die ervaring en deskundigheid mist zij nu in veel wijkteams.

 

Wet langdurige zorg /Wmo 

 • Hulpmiddelen, woningaanpassingen e.d. gaan nog niet over naar deWlzHet gaat om woningaanpassingen , hulpmiddelen en huishoudelijke hulp
  voor cliënten met eenWlz-indicatiedie nog thuis wonen. Deze hulp wordt nu nog door de gemeenten betaald. Het was de bedoeling dat deze voorzieningen
  per 1 januari 2016 over zouden gaan naar de Wlz. Dat gaat dus (nog) niet door.
  Staatssecretaris Van Rijn stuurde hierover een brief naar de Tweede Kamer. Zie voor meer info verder dit VNG-bericht ; in het bericht staat een link naar
  de brief die de VNG daarover deze week naar de gemeenten zond.

 

Participatiewet c.s. 

 • Veranderingen in dekostendelersnorm
  Het is de bedoeling dat per 1 januari a.s. dekostendelersnormwordt aangepast. In een artikel op de website vanSchulinckwordt die verandering uitgelegd en
  becommentarieerd.
  Eerder is door Amsterdamse belangenorganisaties een Zwartboek over de gevolgen van dekostendelersnormgepubliceerd. Zie voor een samenvatting
   dit bericht(bron:LCR)
 • Financiële onderbouwing inzetno-riskpolisbij beschut werk
  Op verzoek van de Tweede Kamer verduidelijkt StaatssecretarisKlijnsmain deze brief wat de financiële gevolgen zijn van de voorgenomen inzet van deno-riskpolis
  bij beschut werk.
 • Gemeenten willen meer betrokkenheid bij beschermingsbewind
  Het aantalonderbewindstellingeni.v.m. schulden neemt snel toe. Gemeenten vinden dat dit ten koste gaat van andere oplossingen en willen meer betrokkenheid bij
  bij deze maatregel. Ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben hier mee te maken. Zie voor meer info dit bericht (bron:Divosa). In het bericht staan links naar brieven die VNG hierover schreef en naar een onderzoeksrapport.
 • Eerst schuldenprobleem oplossen, daarna de andere problemen…..
  Dat is de kern van eenrapport datkennisPlatform31 en de VNG hebben opgesteld. Zie voor meer info dit bericht bron: Platform 31).
 • Afschaffing kwijtschelding waterschapslasten voor minima
  Hoogheemraadschappen schelden meestal op verzoek de waterschapsbelasting kwijt bij een laag inkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland wil die kwijtschelding (
  gefaseerd) afschaffen. Door de SP zijn daarover Kamervragen gesteld; die zijn nu door Staatssecretaris Klijnsma beantwoord.

 

Verdrag gelijke behandeling 

 • Begin oktober behandeling in de Tweede Kamer
  De mondelinge behandeling van de wetten voor de inwerkintreding en uitvoering van het Verdrag is gepland op 6 oktober. Zie voor meer info hier (bron: Sien).

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

 • Volgende week mondelinge behandeling in de Eerste Kamer
  Die mondelinge behandeling is op 29 september. Cliëntenorganisaties hebben voorafgaand aan dit debat de Eerste Kamer nog een brief gestuurd met
  een aantal aandachtpunten. Die brief is hier te vinden.

 

Divers 

 • Maatschappelijk aanbesteden: wat kan en wat mag?
  Gemeenten maken steeds vaker gebruik van het instrument bestuurlijk aanbesteden in het sociaal domein. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de juridische
  mogelijkheden nog eens beschreven in dit document (bron:Divosa).
 • Gemeenten geven € 2,4 miljard meer uit in het sociaal domein
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het eerste haljaar 2015. Meer info is te vinden in dit bericht (bron: Nationale Zorggids).
 • Accountants ongerust over financiële verantwoording bijWmo, Jeugdwet
  en Participatiewet
  Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Pijnbeleving bij mensen met Syndroom van DownDe afgelopen jaren deed Nanda deKnegtdaarnaar onderzoek. In dit bericht
  (bron: Blik op Zorg) staat een samenvatting van de resultaten.

 

2 okt. 2015

 

PGB 

 •       Herbeoordeling PGB’s
  Over het herbeoordelen van PGB’s in de Wmo in 2015 is veel te doen (geweest). In een kort artikel op de website van Schulinck worden de afspraken en
  de mogelijkheden voor gemeenten nog eens samengevat.
  Ook de SVB heeft op de eigen site nog eens kort duidelijkg emaakt wat van gemeenten wordt verwacht.

 

Wmo 

 •       Gemeentelijke zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking schiet tekort
  Dat stellen cliëntenorganisaties naar aanleiding van een recent sterfgeval in Zoetermeer. Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids).

 

Wet langdurige zorg 

 •       Voorgestelde wijzigingen in de Wlz
  Het kabinet heeft bij de Tweede Kamer een wetvoorstel ingediend om de Wlz te wijzigen. Die wijzigingen betreffen vooral het regelen van overbruggingszorg en de logeeropvang. Zie voor meer info dit bericht (bron:VGN); het wetsontwerp en de toelichting zijn hier te vinden.
 •       Inspectie past beleid bij ‘calamiteiten met overlijden’ aan
  Zie voor die aanpassingen dit bericht (bron:VGN).

 

Participatiewet 

 •       Nieuwe stimulering ‘onderkant’ arbeidsmarkt
  Het kabinet wil meer mensen met een beperking aan het werk hebben. Eerder is daarvoor het Wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet ingediend.
  Recent is daar het Wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein
  bijgekomen. In deze brief legt Staatssecretaris Klijnsma uit hoe die twee wetten samenhangen.
 •       Gemeenten kunnen nu ook in het doelgroepenregister kijken
  Zie voor meer info dit bericht (bron: VNG)
 •       Tweede Kamer wil meer inzet op beschut werken
  Dat is de uitkomst van een debat deze week, waarover Binnenlands Bestuu rbericht.
 •       Hoeveel krijgt uw gemeente in 2016 voor de Bijstand? SZW heeft de voorlopige budgetten bekend gemaakt voor 2016. Meer over de verdeling
  van die budgetten over de gemeenten is te vinden in dit bericht (bron:VNG). De voorlopige bedragen per gemeente voor 2016 zijn te vinden in dit document.

 

Passend Onderwijs 

 •       Geen extra geld voor Passend Onderwijs
  Dat heeft Staatssecretaris Dekker de Tweede Kamer in een brief laten weten. De Kamer had tijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen om meer geld gevraagd.

 

Verdrag gelijke behandeling 

 •       Commentaar LCR op Plan van Aanpak Komende week praat de Tweede Kamer over de ratificatie van het VN-verdrag. Na andere cliëntenorganisaties heeft nu ook de Landelijke Clientenraad (LCR) een brief met suggesties voor verbetering naar de Tweede Kamer gestuurd. De LCR wil onder meer een concreter Plan van Aanpak.

 

Wetsontwerp Zorg en Dwang 

 •       Advies over cliëntenvertrouwenspersoon
  Het Wetsontwerp Zorg en Dwang stelt de aanwezigheid van een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) verplicht in onder meer de gehandicapten-
  instellingen. Over de invulling van die functie en de onafhankelijkheid daarvan loopt al langer een stevige discussie tussen aanbieders, cliëntenorganisaties en organisaties van CVP-ers. Op verzoek van VWS heeft een onafhankelijke derde de tegenstellingen geïnventariseerd en daarover een advies uitgebracht.Dat advies is recent door VWS aan de Tweede Kamer
  verstuurd.

 

Divers

 Uitzending over slachtoffers van loverboy’s
Morgen is er een TV-uitzending die gaat over vrouwen met een verstandelijke beperking die het slachtoffer zijn (geweest) van loverboy’s. Zie voor meer info en de reactie
van VGN dit bericht.

 

9 oktober 2015

 

PGB 

 •  SVB hoeft zorgverlener geen schadevergoeding te betalen
  Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald in een zaak van een hulpverlener die schade had geleden door de late uitbetaling van het PGB. Het Gerechtshof wijkt hiermee af van een eerdere uitspraak van een kantonrechter. Meer info is te vinden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nog geen bericht van de gemeente? Meldt het Per Saldo
  Voor verdere informatie zie dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Gaan meeruitgaven voor PGB ten koste van de intramurale zorg?Naar aanleiding van persberichten hadden de SP resp. D’66 Kamervragen gesteld over de juistheid van dit bericht. Deze vragen zijn nu door VWS beantwoord: zie voor SP hier;voor D’66 hier.
 •  Antwoorden op vragen over het Verbeterplan PGB
  In september heeft de Tweede Kamer met Staatssecretaris Van Rijn gesproken over onder meer het verbeterplan PGB. In deze brief beantwoordt hij nog een drietal aanvullende vragen van Kamerleden.
 • VWS onderzoekt mogelijkheden tot aanpassingmeerzorgregelingPGB
  Dat is een van de uitkomsten van een debat met de Tweede Kamer. Zie voor meer info dit bericht (bron: Per Saldo).

 Wmo 

 • Gemeente moet gehandicapte ouder helpen bij de verzorging van kindDat is de uitkomst van een rechtszaak, waarbij een gehandicapte moeder ondersteuning had gevraagd bij de verzorging van haar kind. Zie Voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)).
   

Wet langdurige zorg 

 • In 2016 is € 18.160 miljoen beschikbaar voor de langdurige zorg
  Dat blijkt uit de zgn. Kaderbrief die Staatssecretaris Van Rijn afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde. Dat bedrag is inclusief PGB en kan komend jaar nog wat worden bijgesteld. Voor 2015 is dit bedrag: € 17.870 miljoen; zie daarvoor deze brief van VWS.

 Jeugdwet 

 • Nog overleg over eigen bijdrage Jeugdwet
  Gemeenten moeten in een aantal gevallen een eigen bijdrage vragen in de Jeugdwet. Een aantal gemeenten weigert dit. Op verzoek van VWS is onderzoek gedaan naar die
  eigen bijdrage. Dat rapport is hier te vinden. Uit de begeleidende brief
  van VWS blijkt dat VWS nog overlegt met de gemeenten over de toekomst van die eigen bijdrage.
 • Hoe regel ik zorg op school?
  Dat is terug te lezen in de uitgebreide handreiking Onderwijs en Zorg.
 • Debat over voortgang decentralisatie JeugdzorgDeze week was er een debat met Staatssecretaris Van Rijn in de Tweede Kamer over de voortgang van de decentralisatie jeugdzorg. Voorafgaand aan dat debat hadden de VGN en de koepels van jeugdzorginstellingen (waaronder VGN) een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Die brief is via deze link te vinden (bron:VGN). Zie voor een kort verslag dit bericht (bron: Per Saldo)

 Participatiewet 

 • Veel discussie over nieuwe verdeelmodel voor de BijstandIn de vorigeDocu-alertgaven we een link naar de bedragen die gemeenten in 2016 ontvangen van het Rijk voor de kosten van de bijstand. Aan die getallen ligt een nieuw verdeelmodel ten grondslag. Een aantal gemeenten gaat er daardoor op achteruit. Uit die kring is veel protest tegen deze nieuwe verdeling. Zie bijv. deze berichten  van Divosa en Binnenlands Bestuur. Staatssecretaris Klijnsma heeft volgens dit bericht al laten weten dat ze deze nieuwe verdeling voorlopig niet gaat veranderen (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Beleid ministerie van Sociale Zaken is niet effectief
  Dat heeft de LCR aan de Tweede Kamer geschreven. De LCR wijst onder meer op de kostendelersnormdie meer kost dan dat het oplevert. Zie voor meer info dit bericht (bron:LCR).

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

 • Deze wet is nu ook door de Eerste Kamer aangenomen!Afgelopen week was het debat daarover. De meerderheid van de Eerste Kamer stemdemet de wet in. Zie daarvoor dit bericht van de Eerste Kamer.
  Een korte samenvatting van de belangrijkste veranderingen t.o.v. de huidige situatie is te vinden in dit bericht (bron: Nationale Zorggids) en hier (bron: Ieder(in)).
 • KlachtbehandelingWmo2015 ook onder deWkkgz?
  De Eerste Kamer had daar tijdens het debat om gevraagd. VWS gaat dit nu onderzoeken; zie daarvoor deze brief.

 Divers

 • Andere Hoogheemraadschappen overwegen nog geen afschaffing van de kwijtschelding van de waterschapslasten
  Het Hoogheemraadschap Delfland wil de kwijtschelding van de waterschapslasten voor minima af schaffen. Daarover is echter nog geen definitief besluit genomen. Uit antwoorden op Kamervragen van de SP blijkt dat andere Hoogheemraadschappen die kwijtschelding nog niet willen afschaffen.
 • Wie betaalt in de toekomst de intensieve kindzorg?
  Deze zorg (bv in kinderhospices en verpleegkundig kinderdagverblijven) werd tot 1 januari 2015 uit de Awbz betaald. Vanaf begin dit jaar gebeurt dit tijdelijk via de Zorgverzekeringswet. In deze brief  aan de Tweede Kamer legt Staatssecretaris Van Rijn uit hoe hij de bekostiging in de toekomst wil regelen.
 • Zelfredzaam met een verstandelijke beperking? Op eigen kracht gaat het niet lukken!
  De nieuwe Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is bezig met een advies over mensen met een verstandelijke beperking. Enkele medewerkers van die Raad hebben hierover al een artikel gepubliceerd met de titel ‘Van Zorgreflex naar sociaal netwerk’. Op dat artikel is kritisch gereageerd door HansKröber onder de titel ‘Op eigen kracht gaat het niet lukken’.
  Een eerdere versie van het artikel van deRVS-medewerkers is hier te vinden. De kritische reactie vanMargoTrappenberg op dat eerdere artikel staat hier.  (bron van alle artikelen: website Sociale Vraagstukken).

 

16 oktober 2015

 

Wmo 

 •       Kamerbrief over inning eigen bijdragenWmo
  In deze brief reageert Staatssecretaris Van Rijn op berichten in de vakpers dat een aantal mensen nog steeds geen rekening voor de eigen bijdrageWmoheeft
  gehad terwijl de hulp al (veel) eerder dit jaar is gestart.Zij lopen daardoor het risico achteraf hoge rekeningen te moeten betalen.

 

Wet langdurige zorg 

 •       Advies over PGB tarief voor ‘mantelzorger’ in deWlz
  In deWlzgeldt hetzgn‘informelePGB-tarief’van€ 20 als de hulp wordt verleend door (o.a.) eenmantelzorgerof een ‘niet-professional’. Op verzoek vanVwsis dit informele tarief geëvalueerd. Het evaluatierapport is hier te vinden. Een korte samenvatting staat hier (bron: nationaleZogggids). De reactie vanVwsis hier te vinden.
 •       Overgangsrecht voor groep ‘Wlz-indiceerbarenmet een jaar verlengd
  Zie voor verdere informatie deze berichten vanwebsite Hoe verandert mijn zorg .En van Per Saldo.
 •       Indicatiestelling voor het maatwerkprofiel voortaan door het CIZDat heeft de Tweede Kamer voorgesteld tijdens een debat vorige week met Staatssecretaris Van Rijn. Ieder(in) bericht daarover op haar website.

 

Jeugdwet 

 •       Handreiking Cliëntenparticipatie 'Samen met jeugd en ouders’
  Gemeenten vinden het nogal eens moeilijk om een goed vorm te vinden voor de wettelijke cliëntenparticipatie in de Jeugdwet. Om die gemeenten daarbij te helpen
  is een
  nieuwe handreiking opgesteld. De handreiking zelf is hier te vinden.

 

Wmo/Wlz/Jeugdwet/Zorgverzekeringswet 

 •       Veegwet VWS : stand van zaken
  Via deze wet worden kleine wijzigingen in bovenstaande wetten aangebracht. Indit bericht (bron: VNG) worden de belangrijkste veranderingen toegelicht en
  wordt de stand van zaken beschreven. Onderaan het bericht staan voor de liefhe bber verwijzingen naar de Parlementaire Stukken.

 

Participatiewet 

 •       Toch overleg met gemeenten over verdeling Bijstandsbudget
  De gelden voor de bijstand worden komend jaar op een andere manier verdeeld over de gemeenten. Een aantal gemeenten heeft daar problemen mee. In eerdere
  Docu-alertsmaakten we daar melding van. StaatssecretarisKlijnsmaheeft nu aangegeven dat zij over die nieuwe verdeling met de VNG wil overleggen.
  Voor meer info zie deze link (bron: VNG).
 •       Informatie over Banenafspraak en Quotumwet geactualiseerd
  De VNG heeft de informatie over deze onderwerpen geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd in een vernieuwd kennisdocument.
 •       Grote gemeenten willen minder bureaucratische rompslomp bij het Banenplan
  Dat meldt het Algemeen Dagblad. StaatssecretarisKlijnsmaheeft overleg toegezegd aan deze gemeenten. Meer info in dit bericht (bron:Divosa).
 •       Stand van zaken Verzamelwet SZW 2016
  Voor wie de regelgeving van SCW bijhoudt: via een jaarlijkse Verzamelwet worden kleine aanpassingen aangebracht in bestaande wetgeving van SZW. .
  In de Verzamelwet 2016 wordt onder meer dekostendelersnormiets veranderd. De wet isnu in de fase van schriftelijke behandeling. Zie voor twee recente stukken
   hier en hier.

 

Wmo/Jeugdwet/Participatiewet 

 •       Minder klachten dan verwacht over toegankelijkheid Sociaal Domein
  Dat stellen de gezamenlijke Inspecties op basis van een onderzoek dat over die toegankelijkheid is uitgevoerd door de Inspectie SZW . Meer info is te vinden
  in dit bericht (bron: Nationale Zorggids). Het rapport zelf is hier te vinden.

 

VN-Verdrag gelijke behandeling 

 •       Behandeling wetten uitgesteld tot begin december
  De Tweede Kamer heeft de mondelinge behandeling van de twee wetten, die nodig zijn voor de invoering van het Verdrag , verschoven naar 7 december.
  Eerder hadden belangenorganisaties al gereageerd op die twee wetten en op het Plan van aanpak. Daar is nu
  de reactie van VGN bijgekomen. Onderaan dat bericht
  van VGN staan links naar onder meer dat Plan van aanpak.

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

 •       Clientenraadheeft verzwaard adviesrecht.
  Afgelopen week is deze wet aangenomen. In dit bericht wijst de LSR cliëntenraden er nog eens op dat zij verzwaard adviesrecht hebben over dit onderwerp. De LSR
  adviseert cliëntenraden om betrokken te zijn bij de nieuwe regeling van het klachtrecht in hun instelling.

 

Divers 

 •       Verbetering van de hulpverlening bij autisme
  Recent heeft een werkgroep voorstellen gedaan voor verbetering van de diagnostiek bij autisme. Zie voor meer info hier (bron: Nationale Zorggids). Het rapport zelf is hier te vinden (bron: website vanuit autisme bekeken). Deze week heeft Staatssecretaris Van Rijn op datrapport gereageerd.
 •       ‘Een verkeerde zorgpolis kan u duur komen te staan. Kies bewust!
  Onder die leus voert de Nederlandse Patiëntenfederatie (NPCF) een voorlichtingscampagne over het bewust kiezen van een zorgverzekering. Op deNPCF-websitezijn onder meer een Keuzegids en tips te vinden die helpen bij het kiezen van een (nieuwe) zorgverzekering.
 •       LCR wil Centrale Raad van Beroep handhaven
  Deze Raad is de hoogste rechter bij zaken op het brede sociaal terrein. De regering wil deze Raad opheffen en de taak onderbrengen bij gewone Gerechtshoven. De LCR vreest daardoor verlies van kennis en ervaring en heeft de Tweede Kamer gevraagd om dit plan niet uit te voeren. Meer info in dit bericht (bron: LCR).
 •       In de toekomst problemen bij toewijzen van zorgwoningen
  Dat is een gevolg van een wijziging van de Woningwet. Volgens dit bericht zou dit ook het geval zijn bij het toewijzen van woningen die zorginstellingen huren van woningcorporaties (bron:Skipr).

 

 23 oktober 2015 

Wmo 

 •       Reactie VWS op rechterlijke uitspraak over schadevergoeding aan PGB-zorgverlener
  In een vorige Docu-alert meldden we een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam; de kern daarvan was dat de SVB geen schadevergoeding hoefde te betalen aan een PGB-zorgverlener vanwege te late PGB-betalingen. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Van Rijn nu op die uitspraak gereageerd. Die reactie is hier te vinden.
 •       Beantwoording Kamervragen over de vele rechtszaken over de Wmo
  Door de SP waren over die sterke groei Kamervragen gesteld; die zijn nu door VWS beantwoord.

 

Wet langdurige zorg 

 •       In 2016 meer mogelijkheden voor logeren in de WlzHet aantal logeerdagen wordt verhoogd van 104 naar 156. Dat blijkt uit dit bericht
  (bron:VGN).
   

Jeugdwet 

 •       Continuïteit van de jeugdhulp na afloop van het overgangsrechtDaarover is een factsheet gepubliceerd met praktische suggesties en aandachtspunten. Die factsheet is te vinden via deze pagina van de VNG.
 •       Forse problemen bij de uitvoering van de Jeugdwet.
  Dat blijkt volgens dit bericht uit de derde Kwartaalrapportage van de Monitor Transitie Jeugd (bron: Landelijk Platform GGZ).Zie ook dit bericht  van Ieder(in)

 Participatiewet 

 •       Werken voor uitkering in de bijstand kan tot 4,5 jaar
  Dat blijkt uit dit bericht in Binnenlands Bestuur.
 •       Jonge arbeidsgehandicapte raakt uit zicht gemeente
  Daarvoor waarschuwt Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, in dit artikel Cedris is de koepelorganisatie van o.m. de sociale werkplaatsen.

 Divers 

 •       Zorgkantoor steeds vaker op huisbezoek bij PGB-houder
  Dat bericht Per Saldo. Inhet berichtgaat Per Saldo in op de vragen die worden gesteld en op ervaringen van PGB-houders met dit huisbezoek.
 •       Wat werkt bij clientenparticipatie?
  Movisie heeft de nieuwste inzichten en ideeën daarover bijeen gebracht in een nieuw kennisdossier. Dat dossier ishierte vinden en te downloaden.
 •       ‘Voedingsbodem participatiesamenleving is dor en droog’
  Onder die prikkelende titel publiceerden Pieter Hilhorst en Jos van der Lans afgelopen weekeen columnop de website Sociale Vraagstukken.
   
 • Risico op afwentelgedrag tussen gemeenten en de langdurige zorgDat is één van de conclusies van een gezamenlijk onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP). Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het rapport zelf en het Persbericht met daarin een samenvatting van het rapport en de conclusies zijn via deze pagina te vinden. De links naar die stukken staan rechts op die pagina.

 

 

30 oktober 2015

 

PGB

 •       Nog problemen met overgangsregeling PGB bij gemeentenPer Saldo maakt in dit bericht melding van problemen met- vooral –de soms gebrekkige
  informatie door gemeenten. Een aantal mensen heeft ondanks de afspraken nog steeds geen duidelijkheid over 2017.
 •       Voortgangsrapportage Vws over de uitbetaling PGB door SVBAfgelopen week heeft Staatssecretaris Van Rijn opnieuw een brief naar de Tweede Kamer
  gestuurd over de uitbetaling van de PGB’s. Die brief is hier te vinden. Een korte samenvatting staat in dit bericht (bron: Per Saldo).

Wmo

 •       Handreiking woningtoewijzing aan bewoners met een specifieke zorgvraag
  Gemeenten hebben de verantwoordelijk gekregen om kwetsbare inwoners (waaronder
  mensen met een verstandelijke beperking) te ondersteunen bij het zolang mogelijk  zelfstandig wonen. Ook voor het bevorderen van doorstroming van cliënten in instellingen naar meer zelfstandige woonvormen zijn gemeenten verantwoordelijk. NG heeft nu een handreiking gemaakt om gemeenten daarbij te helpen. Die handreiking is via dit bericht te vinden.
 •       Uw overgangsrecht loopt af. Wat nu?Onder die titel geeft Ieder(in) in dit bericht informatie en enkele tips.

Wmo/Wlz/Jeugdwet

 •       Begroting Vws 2016Binnenkort wordt de VWS-begroting besproken in de Tweede Kamer. Ter voorbereiding op dat debat heeft VWS antwoord gegeven (202 pag.) op schriftelijke vragen van de Kamer. Die antwoorden zijn hier te vinden. Bij die brief zit (o.m.) ook een bijlage over toegankelijkheid van de langdurige zorg ; zie daarvoor hier.

Participatiewet

 •       60000 Wajongers worden herkeurd in de komende twee jaar
  Dat heeft staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer bericht. In die brief gaat zij ook in op het criterium ‘belastbaarheid’. In een bijlage bij die brief staat de standaard die het UWV gebruikt bij de keuring.Zie voor meer info m.n. over de herkeuring dit bericht van Schulinck.
 •       Na het Speciaal Onderwijs direct opgenomen in het DoelgroepenregisterDat heeft Staatssecretaris Klijnsma deze week toegezegd in een debat met de Tweede Kamer. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 •       Info over uitvoering Participatiewet, Banenafspraak en Quotumwet
  In een andere brief informeert Staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer over allerlei onderwerpen die gaan over de uitvoering van de Participatiewet,
  de Banenafspraak en de Quotumwet.
 •       Beantwoording Kamervragen over eerste meting Banenafspraak
  Over die meting zijn Kamervragen gesteld door D’66, SP en CU; deze zijn nu  beantwoord.
 •       LCR wil tijdelijke Wajong mogelijk maken.
  Dat heeft de Landelijke Clientenraad (LCR) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het gaat vooral om de groep bij wie niet zeker vastgesteld kan worden of er sprake is van ‘duurzaam ontbreken van arbeidsvermogen’.
 •       Gemeenten en Rijk ruziën nog over verdeling van de bijstandsgelden voor 2015.
  Zie daar voor dit bericht (bron: Divosa) en dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 •       Arbeidsdeelname mensen met een beperking onnodig laag          Dat blijkt uit een onderzoek dat cliëntenorganisaties hebben laten uitvoeren. Meer info over de uitkomsten is te vinden in dit bericht (bron: Ieder(in)).


Divers

 •       Kamervragen over online verkrijgbaarheid van de NIPT-testDeze test is tot nu toe alleen beperkt verkrijgbaar voor zwangere vrouwen als onderdeel
  van een wetenschappelijk onderzoek. Door de CU zijn Kamervragen gesteld over het bericht dat deze test ook online verkrijgbaar is. Die vragen zijn beantwoord.
 •       Reactie VWS op bericht dat zorgbestuurders i hun declaraties niet openbaar willen maken
  RTL had bestuurders in onder meer de zorg gevraagd om hun declaraties openbaar te  maken. Een aantal bestuurders heeft dat geweigerd. Minister Schippers reageert in deze brief op dat bericht.

 

6 november 2015 

PGB

 •       Rechter in kort geding: wettelijke keuzevrijheid voor PGB in deWmo!
  In een kort geding heeft de rechter in Groningen het wettelijk recht op keuzevrijheid voor PGB nog eens benadrukt. Het kort geding was door een zorgaanbieder
  aangespannen tegen twaalf gemeenten in Groningen, die dat keuzerecht beperkt hadden. Zie voor meer info deze berichten van Per Saldo en VGN ;de uitspraak zelf
  is  hier te vinden.PM. Er is nog hoger beroep mogelijk.

Wmo/Wlz/Jeugdwet/Zvw

 •       Begroting VWS2016Deze week werd de begroting van VWS in de Tweede Kamer besproken. Eengedeelte van de vragen die toen gesteld zijn, zijn schriftelijk door VWS beantwoord. Die antwoorden zijn hier te vinden ( 59 pag.). Een reactie van VWS op de ingediendewijzigingsvoorstellen (‘amendementen’) staat hier.
 •       Derde Voortgangsrapportage Hervorming langdurige zorg
  Voorafgaand aan het begrotingsdebat stuurde Staatssecretaris Van Rijn nog een brief met deze Voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer. In die  rapportage worden veel onderwerpen over (knelpunten bij) de uitvoering besproken. Bij die brief zitten als bijlage ook andere rapporten. Onder meer over ‘eigen bijdragen voor algemene voorzieningen in deWmo2015’
  (link) ,over ‘vernieuwing in de dagbesteding ’ (link) , over ‘ontvangen signalen over knelpunten’ (link) en over‘afgegevenCIZ-indicatiesin het eerste halfjaar 2015’ (link).

Wet langdurige zorg

 •       Wlz-indicatievoorLVG-zorgzwaartepakkettenbeperkt geldig!
  Daarvoor waarschuwt de website Hoe verandert mijn zorg in dit bericht. Geadviseerd wordt om bijtijds een nieuwe indicatie bij het CIZ aan te vragen
 •       Verbeter de informatievoorziening in de langdurige zorg
  Daarvoor pleit de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) in een recent rapport. De NZA benadrukt daarbij de rol van deWLZ-uitvoerder(voorheen : het zorgkantoor)

Jeugdwet

 •       Cijfers over gebruik jeugdhulp in eerste halfjaar 2015Deze zijn te vinden via dit bericht (bron: VGN)

Participatiewet

 •       Inkomensvoorzieningen voor jongeren met een opgeschorteWajong2015
  Over dit onderwerp waren vragen gesteld door de SP. Deze zijn nu door OCW en SZW beantwoord. Het betreft vooral meervoudig beperkte jongeren.
 •       Hoeveel krijgt uw gemeente in 2016 voor de bijstand?
  De actuele cijfers voor 2016 ( en 2015) zijn te vinden via dit berich t(bron: gemeenteloket SZW). Onderaan dat bericht staan links naar de cijferbestanden. Een korte samenvatting is te vinden in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 •       Steeds meer twijfels over de Participatiewet
  Onder die titel geeft Ieder(in) een kort verslag van een recent Kamerdebat met StaatssecretarisKlijnsmaover die wet. Onderaan het bericht staan links naar de brief met bijlagen die Ieder(in) voorafgaand aan het debat aan de Kamer stuurde.

Divers

 •       Kamerbrief over ronselen (licht) verstandelijk beperkte meisjes door loverboysOnlangs was er eenTV-uitzendingover dit onderwerp. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Van Rijn op die uitzending gereageerd. Zie voor zijnreactie hier.
 •       ‘Voorzieningen in gemeenten onder druk door geldtekort’
  Dat vinden gemeenteambtenaren volgens dit berich tin Binnenlands Bestuur. Dat blad heeft een onderzoek onder gemeenteambtenaren laten uitvoeren.Zie voor een reactie van Kamerleden op dit onderzoek hier.
 •       Eigen kracht overschat
  Onder die prikkelende titel publiceren twee wetenschappers een artikel in hetTijdschrift voor Sociale Vraagstukken (bron: Platform 31).

 

13 november 2015 

Wmo/Wlz/Jeugdwet

 •       Uitkomsten begrotingsbehandeling VWS
  Vorige was de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Deze week is er gestemd over moties en amendementen. In dit bericht gaat VGN in op de uitkomsten van dat begrotingsdebat (bron: VGN). Zie verder hier voor de reactie van Per Saldo.

Wmo

 •       Vallen speelvoorzieningen onder de Wmo? Die vraag wordt (deels positief) beantwoord in dit artikel op de website van Schulinck.

Wet langdurige zorg

 •       Herindicaties groep Wlz-indiceerbaren: wat kunt u verwachten?
  In dit bericht op de website Hoe verandert mijn zorg wordt dat uitgelegd.
 •       Cliënten verbeteren vragenlijsten over kwaliteit gehandicaptenzorg
  In opdracht van de LSR heeft het NIVEL samen met cliënten vragenlijsten over de kwaliteit van zorg aangepast en verbeterd. Zie voor meer info dit bericht
  op de website van NIVEL. Het rapport zelf is hier te vinden. Achteraan dat rapport staan de vragenlijst voor ‘wonen’ en voor ‘dagbesteding’ (bron: NIVEL).
 •       Factsheet van VGN over het verzekerde pakket Wlz aangepast
  In die factsheet worden de inhoud van de diverse leveringsvormen van de Wlz kort beschreven (bron: VGN).
 •       Ruimere besteding ‘toeslag wooninitiatieven’ mogelijk
  Dat meldt Per Saldo in dit bericht op de website naar aanleiding van gewonnen procedures bij zorgkantoren.

Jeugdwet

 •       Brief over voortgang van de Jeugdwet
  VWS en Justitie zonden deze week een brief met (7) bijlagen naar de Tweede Kamer, waarin wordt ingegaan op de stand van zaken bij de uitvoering van de Jeugdwet en op de knelpunten die zich daarbij voordoen. Die brief is
   hier te vinden.
 •       Ouderbijdrage voor de jeugdhulp afgeschaft per 1 januari a.s..
  Dat werd vandaag bekend. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
 •       Autisten vallen tussen wal en schip bij gemeenten
  Dat zeggen NVA en Balans in een brandbrief aan de Tweede Kamer.Die brief
  is hier te lezen.

Participatiewet c.s.

 •       Goede voorbeelden van aanpak schoolverlaters speciaal onderwijs
  Vanaf 1 januari jl. vallen schoolverlaters van het speciaal onderwijs onder de Participatiewet. (Sommige) gemeenten zijn daar nog onvoldoende op
  ingespeeld. Om die gemeenten te helpen is een handreiking met achtvoorbeelden van een goede aanpak gepubliceerd. Die handreiking is via dit bericht te vinden.
  (bron: Divosa).
 •       Overheid haalt zelf het quotum arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking niet
  De overheid heeft in het kader van de banenafspraak toegezegd om dit jaar minstens 3000 banen voor mensen met een handicap te scheppen. Dat aantal wordt niet gehaald. Zie daarvoor dit bericht .(bron: Binnenlands Bestuur).
 •       Vijf verschillende manieren van aanpak in de Participatiewet.
  Gemeenten hebben de aanpak van de Participatiewet (toegang; ondersteuning, aanbod, procedures e.d.) heel verschillend geregeld. In een recent rapport wordt de manier van aanpak in vijf van die gemeenten beschreven.Aardig in dit rapport is dat de aanpak per gemeente beschreven wordt aan de hand van dezelfde (fictieve) casus. Dan blijkt hoe sterk die aanpak verschilt(bron: samenvoordeklant.nl)
 •       SZW stuurt Tweede Verzamelbrief 2015 naar gemeenten
  Het ministerie van SZW heeft de gewoonte om gemeenten twee keer per jaar te informeren over beleidswijzigingen, uitgekomen rapporten, uitspraken
  van rechters e.d. op het terrein van de Participatiewet.Dat stuk heet de Verzamelbrief SZW. Deze week verscheen de Tweede Verzamelbrief 2015.
  Een afschrift van die brief gaat ook naar het Parlement. De aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer is hier te vinden en de Tweede Verzamelbrief 2015 zelf hier.

Divers

 •       Handreiking over verhouding tussen specialisten en generalisten in het wijkteam
  Bijna alle gemeenten hebben wijkteams ingesteld. Die wijkteams verschillen per gemeente. Eén van die verschillen betreft de samenstelling van die teams:
  alleen generalisten of ook specialisten. Via de VNG is een korte handreiking gemaakt om gemeenten bij de opzet van de wijkteams. Die handreiking is via
  deze link te vinden.

 

20 november 2015 

PGB

      Het gaat nog niet goed bij de overgang van dePGB’snaar 2016; vooral kleinere
gemeentes lopen achter
Eerder dit jaar is een Plan van aanpak opgesteld om er voor te zorgen dat de overgang van dePGB’snaar 2016 goed zou verlopen (tijdigeherindicaties; nieuwe budgetten ; goede informatiee.d). In deze brief informeert Staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer over de voortgang van dat plan van aanpak en over de problemen die zich daarbij nog voordoen. Ruim de helft van de gemeenten heeft de noodzakelijke informatie nog niet aangeleverd. Dat speelt vooral bij kleinere gemeenten. Zie ook dit bericht vanSkipr. 

Wmo

 •       Soms hoge rekeningen voor eigen bijdragenWmo
  Bij een aantal gemeenten loopt het aanleveren van informatie aan het CAK ook nog niet goed. Daardoor ontvangenWmo-clientensoms hoge rekeningen, omdat die over meer perioden gaan. VNG, VWS en CAK hebben nu afspraken gemaakt, zodat die hoge rekeningen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Zie voor meer info dit bericht (bron:VNG)
   

Wet langdurige zorg 

 •       Meer ‘echte’ banen in gehandicaptenzorg
  Dat meldt de nieuwssiteSkiprin dit bericht. Gehandicapteninstellingen hebben
  afgesproken om kleine en tijdelijke contracten vaker om te zetten in vaste
  of grotere contracten. Zie ook
  dit bericht van VGN.
   

Participatiewet 

 •       Beantwoording Kamervragen over het ‘ontduiken van de Bijstandswet door Amsterdam’
  Deze vragen waren gesteld door de VVD en gaan over individuele correcties op de
  kostendelersnormdoor de gemeente Amsterdam.Zie voor die antwoorden hier.
 •       Gemeenten toon meer lef! Daarvoor pleiten PieterHilhorsten Jos van der Lans in hun 14-daagse column op de website Sociale Vraagstukken. Zij betitelen de Participatiewet als ‘schijndecentralisatie’ en willen meer maatwerk van gemeenten en minder angst voor de ‘Haagse accountants’.

Jeugdwet

 •       Procedure jeugdhulp biedt vaak te weinig waarborgen
  Uit signaleringsrapportages blijkt dat de procedure voor de jeugdhulpverlening vaak niet helder is voor de burger. In deze blog op de website van Schulinck wordt ingegaan op die procedure en op mogelijkheden om die te verbeteren.
 •       Wanneer moet de jeugdige zich kunnen identificerenBij gemeenten bestaat onduidelijkheid over de toepassing van de identificatieplicht
  in de praktijk. De VNG heeft vragen daarover beantwoord en samengevat in
  dit bericht.

 Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz)

 •       Indiening wetsvoorstel aanpassingWmczvertraagdDeWmczwordt aangepast. Eerder zou het voorstel voor die wetsaanpassing voor de zomer 2016 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Maar minister Schipper heeft de Kamer nu bericht dat dit waarschijnlijk later wordt. Zie voor die brief hier. Zie voor de (boze) reacties van cliëntenorganisaties hier (Ieder(in)) en hier (KansPlus). 

Divers

 •  ‘Verdere decentralisaties wenselijk’
  Dat schrijven onderzoekers in een artikel op de website Binnenlands Bestuur. Volgens hen zouden nog meer zorgtaken over kunnen naar gemeenten, naast bv de verantwoordelijkheid voor onderwijs. Zie voor meer info dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
 •  Geen kwijtscheldingzuiveringsrechtmeer in Delfland Ondanks veel protest heeft het Hoogheemraadschap Delfland volgens dit bericht besloten om definitief te stoppen met de kwijtschelding van zuiveringsrecht voor minimuminkomens (bron: Binnenlands Bestuur). Andere Hoogheemraadschappen hebben deze beslissing nog niet genomen.

 

27 november 2015

 

PGB

 

 • Stichting PGB Schadeclaim heft zichzelf op
  Dat meldtSkiprop zijn website in dit bericht (bron:Skipr).
 • Levert uw gemeente dePGB-gegevenste laat aan?
  Via de website van Per Saldo is een kaartje te vinden, waarin staat aangegeven hoever elke gemeente is met de aanlevering van gegevens aan de SVB.
  De link naar dat kaartje staat in dit bericht.
 • SVB is begonnen met het versturen van budgetoverzichten
  Dat meldt Per Saldo op zijn website. Zie voor meer info het bericht. 

 

Wmo/Wlz/Jeugdwet /Zvw

 

 •  Alle afbakeningsproblemen op een rij gezet
  Op een aantal punten blijken deze vier wetten niet (goed) op elkaar aan te sluiten. Daardoor ontstaan problemen in de praktijk. De VNG heeft alle tot nu toe bekende problemen op een rij gezet in dit document en aan de gemeenten toegestuurd met deze brief. De VNG adviseert gemeenten om met ander partijen in gesprek te gaanvoor het vinden van praktische oplossingen.

 

Wmo

 

 • Samenvattend overzicht rechterlijke uitspraken over deWmo
  Dit overzicht is door de VNG opgesteld en is via deze link te vinden. Het overzicht bevat korte samenvattingen van de belangrijkste uitspraken.

 

Wet langdurige zorg

 

 • Geen extra geld voor deWlz in 2016
  Dat schrijft Staatssecretaris Van Rijn in deze briefaan de Tweede Kamer. Wel is er extra geld voorPGB’s, maar dat gaat af van de Zorg in Natura(ZIN).
 • Geen uitzondering voor toewijzing zorgwoningen
  Zorginstellingen verhuren in een aantal gevallen woningen van woningbouwcorporaties door aan cliënten. Er komt nieuwe regelgeving voor de toewijzing van woningen; daarin is geen uitzondering voor dergelijke zorgwoningen. In de praktijk zal verhuur daardoor lastiger worden. Dit bericht op deVGN-website gaat in op de gevolgen van die nieuwe regelgeving.

 

Participatiewet

 

 • Hoever is uw gemeente met de uitvoering van de Banenafspraak?Er zijn nu ook per gemeente cijfers beschikbaar over de uitvoering van de
  Banenafspraak. Die zijn per brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De cijfers zijn via deze link te vinden.
 • ‘Veel vacatures, geen gehandicapten’
  Dat is de kop boven een artikel in de NRC deze week. Het artikel gaat in op de bureaucratische proble men die werkgevers ondervinden als zij mensen met een beperking in dienst willen nemen.
  De LCR (LandelijkeClientenraad) heeft eerder deze week een brief over die belemmeringen aan de Tweede Kamer gestuurd. Die brief is hier te vinden.

 

 • Verzamelwet SZW 2016 aangenomen
  Deze wet bevat enkele ‘kleinere’ aanpassingen van onder meer de Participatiewet. Via deze link is de tekst van de wet en de toelichten te vinden. Alsmede een praktische handreiking voor gemeenten hoe die wet uit te voeren.