Je bent hier:

Op de Generale Synode 2010 – 2011 is gesproken over de jeugdproblematiek, met name over de moeilijkheid om bij uithuisplaatsing kinderen en jongeren onder te brengen in een voorziening met een reformatorische identiteit. DMZ heeft toen de opdracht gekregen om te onderzoeken of het oprichten van een ‘eigen’ voorziening tot de mogelijkheden behoort. Dit was aanleiding tot het vormen van de werkgroep jeugdhulpverlening. De werkgroep bestaat uit de volgende personen: dhr. J.L. Goudswaard (deputaat, werkzaam in de zorg), dhr. P. Qualm (deputaat, werkzaam in Jeugdhulp), dhr. G. Schipaanboord (werkzaam bij VNG, sociale domein), dhr. E.J. Verbruggen (werkzaam bij de Vluchtheuvel en veldverwerker in Rotterdam, secretaris) en dhr. J. de Waard (deputaat,werkzaam in het onderwijs, voorzitter).

De werkgroep stemt haar activiteiten regelmatig af met het platform Jeugdhulpverlening, waarin verschillende kerken met elkaar samenwerken.

De werkgroep houdt zich bezig met een aantal activiteiten:

Voorzieningen voor wonen

Een uithuisplaatsing is voor een kind of jongere een ingrijpende gebeurtenis. Het is van belang dat de voorziening waar het kind geplaatst de zorg biedt die het kind nodig heeft. Tegelijk is van belang dat het kind woont in een voorziening die qua identiteit zo veel mogelijk aansluit bij het levensbeschouwelijk klimaat van het gezin van herkomst. Om deze reden stimuleert en ondersteunt DMZ initiatieven in reformatorische kring voor het opstarten van voorzieningen waar uit huis geplaatste jongeren kunnen wonen. Met verschillende instellingen zijn hierover contacten. Het doel hiervan is het in stand houden of het uitbouwen van de mogelijkheden voor christelijke jeugdhulpverlening.

Er wordt ook gewerkt aan het uitbreiden van een aantal gezinshuizen met een reformatorische identiteit.

Pleegzorg

In het verlengde van bovengenoemd onderwerp is de werkgroep Jeugdhulpverlening actief bezig om pleegzorg binnen de gereformeerde gezindte te bevorderen. Zie hiervoor verder de pagina ‘pleegzorg’.

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Huiselijk geweld en seksueel misbruik zijn zeer ingrijpend voor de personen of de gezinnen die hiermee te maken krijgen. Samen met aanverwante kerkverbanden onderzoekt DMZ de mogelijkheden om de aanpak en de preventie van huiselijk geweld en seksueel misbruik in kerkelijke kring te versterken. zie voor dit onderwerp de pagina ‘huiselijk geweld’.

Decentralisatie van de jeugdzorg

Per 1 januari 2015 zijn de burgerlijke gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dit heeft een ingrijpende wijziging van het jeugdzorgstelsel met zich mee. Het blijkt voor christelijke zorgaanbieders niet altijd eenvoudig te zijn om gecontracteerd te worden door een gemeente. Tegelijk geldt dat er sprake dient te zijn keuzevrijheid: elke burger van Nederland mag aangegeven van welke zorgaanbieder hij gebruik wil maken. DMZ wil kerkenraden toerusten in het versterken van de onderlinge zorg binnen de gemeente, maar ook in het actief contact onderhouden met de plaatselijke politiek om zodoende de mogelijkheid voor identiteitsgebonden jeugdzorg te behouden. Ook worden soms nieuwe initiatieven voor jeugdhulpverlening ontwikkeld. De werkgroep jeugdhulpverlening wordt hiervan graag op de hoogte gesteld.